سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها (همراهی حوزه و دانشگاه)

قرآن و اسلام مهجور و مظلومند