به دنبال خودِ خودش
تو همان درّ گرانبهایی

همچو ریسمان

فخر الاولیاء
بزرگترین عید