انّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌ
حب دنیا را از قلب ما بیرون کن

عظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان است

با مردم بمانید


قدردان ملّت
حکومتِ خدمت


دوست مردم باشید
مردم لمس کنند که برای خدمت آمدید


برای مردم ضربتی کار کنید

عمّال آمریکایی

طاغوتی نباشید
خدمتگزار ملت