ضرورت اتحاد ملت، روحانیّت و دانشگاه‌
دست از اختلافات بردارید

هدف دشمن؛ ایجاد اختلاف بین همه اقشار ملت‌

خطر اسلام بدون روحانیّت‌


تکلیف ملت است که تبعیت از روحانیون بکند
«دیکتاتوری آخوندی»


دیکتاتور روحانی در کار است
اسلام امروز در دست همه ما امانت است


دانشگاه‌ و حوزه پیوند خودشان را با محکم کنند

روحانیین ما در صحنه حاضرند

حیله‌های شیطانی قدرتهای بزرگ در کار است
تلاش دشمن برای جدایی بین حوزه و دانشگاه