شما مسلم نیستید، منافقیدشما مسلم نیستید، منافقیدارزش آنها در خدمت بودارزش آنها در خدمت بودپست و مقام فانی و خدمت باقی استپست و مقام فانی و خدمت باقی استمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امرمشروعیت رئیس جمهور با نصب فقیه ولی امربه مناسبت انتخاب محمدعلی رجایی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوریبه مناسبت انتخاب محمدعلی رجایی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی