خودتان را برای مبارزه آماده کنید

من به جوانان عزیز کشورمان، به این سرمایه‌ها و ذخیره‌های عظیم الهی جهان اسلام، سفارش می‌کنم خودتان را برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

انی هنا اوصی شباب بلدنا الاعزاء، هذه الثروه و الذخیره الإلهیه العظیمه، و هذه الزهور الفواحه و البراعم الواعده للعالم الإسلامی؛ ان یعدوا انفسهم لجهاد علمی و عملی کبیرین حتی تحقیق الاهداف السامیه للثوره الإسلامیه. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

I advise youth - these great divine assets and reserves and these fragrant and newly blooming flowers of the Muslim world- to become aware of the worth and value of the sweet moments of life and to prepare yourselves for the great theoretical and practica struggle in attaining the sublime objectives of the Islamic Revolution. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک خودتان را برای مبارزه آماده کنید
کلیدواژه:
انقلاب اسلامی ایرانجوانانجوانان پس از انقلابجوانان و وظایفاسلام مکتب قیام و مبارزهپذیرش قطعنامه 598روحیه انقلابی