سفره آماده

آنها که امروز به خیال خودشان می‌خواهند سر سفره آماده بنشینند، در این نهضت به هیچ وجه دخالت نداشتند. این نهضت را شماها، این نهضت را طبقه محصل، طبقه کارگر، دهقان، بازاری، این نهضت را اینها به بار آوردند و اینها حق دارند. ۱۷ اسفند ۱۳۵۷

ان هولاء الذین یتوهمون بان بإمکانهم الیوم الجلوس الی مائده جاهزه، لم یکن لهم دور فی هذه الثوره، فهذه الثوره انما حققت هدفها بواسطتکم انتم، انها ثوره الطلاب والعمال والفلاحین والکسبه، هولاء هم الذین مکنوا الثوره من الانتصار وهم اصحاب الحق فیها. ۹ ربیع الثانی ۱۳۹۹

Those who now want to sit at the table spread all laid out were never involved in this movement. You, the various strata of students, the workers, peasants and merchants brought this movement into existence. They have a right. March ۹, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک سفره آماده
کلیدواژه:
امام خمینیمستضعفینانقلاب اسلامی و مستضعفاننهضت اسلامیخانواده شهدااسلام مستضعفان و محروماننهضت امام خمینی(ره)شهدااشرافیتاشرافی گریمخالفت با اشرافیگریسفره انقلاب