خون شهیدان

خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است. و خدا می‌داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست، و این ملتها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

دماء الشهداء هی التی اعطت دروس المقاومه لشعوب العالم إلی الابد. ویعلم الله ان طریق ونهج الشهاده لیس له نهایه، وستقتدی الشعوب والاجیال القادمه بنهج الشهداء. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

The blood of the martyrs has been offered to the people of the world forever as the lesson of resistance. God knows that the path and rite of martyrdom never ends.It is these nations and future generations that will tread the path of the martyrs. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک خون شهیدان
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتشهداشهادت طلبیشهدای جنگ تحمیلیترویج فرهنگ شهادتراه شهدا