چشم طمع به دانشگاهچشم طمع به دانشگاهبزرگداشت مفاخر ملیبزرگداشت مفاخر ملیسنگر شکست ناپذیر دانشگاهسنگر شکست ناپذیر دانشگاهجوانان مسلح به علمجوانان مسلح به علمعلم مهلکعلم مهلکعلم و صنعت در خدمت ملتعلم و صنعت در خدمت ملتاختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلیاختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلی۲۲دی سالگرد شهادت علی محمدی/ اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشد۲۲دی سالگرد شهادت علی محمدی/ اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشدبه مناسبت سالگرد شهادت احمدی روشن/ با ترور نمی‌توانند ملت ما را از راهی که انتخاب کرده منصرف کنندبه مناسبت سالگرد شهادت احمدی روشن/ با ترور نمی‌توانند ملت ما را از راهی که انتخاب کرده منصرف کنند علم صفحه 3