اسطوره‌های سرنوشت سازاسطوره‌های سرنوشت سازایستاده مثل سروایستاده مثل سروما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.روحیه خودباوریروحیه خودباوریاعتماد به همت جواناناعتماد به همت جواناناقتصاد، مسئله مهم مااقتصاد، مسئله مهم مااتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیداتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیدبیداری غرب‌زدگانبیداری غرب‌زدگانوابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشید وابستگی صفحه 2