دانشگاه قبل از انقلاب اسلامی

وابستگی در دوران طاغوت با وجود دانشگاه در داخل
تاسیس دانشگاه اسلامی، خیال واهی رژیم
مقابله با اسلام از طریق تاسیس دانشگاه اسلامی
بد بار آوردن جوانان
انحراف فکری دانشجویان
تربیت استعماری
مکاتب رنگارنگ جهت انحراف جوانان
بیدار شدن دانشگاهیان
جوانان استعماری، ارمغان فرهنگ استعماری
قبضه دانشگاه توسط شخصیت های استعماری
استعمار و صورتی از دانشگاه
فرهنگ استعماری در دانشگاه، مانع ترقی مملکت
فرهنگ دیکته شده
دانشگاه تحت تاثیر فرهنگی ناکارا
دانشگاه بی محتوا، تضییع عمر معلم و متعلم
عدم تربیت متخصص حقیقی در دانشگاه
تباه کردن رشد فکری جوانان به عنوان ذخایر کشور
عدم شکوفایی استعدادها
دانشگاه وابسته، خرابی کشور
برنامه استعمار برای فلج کردن نیروی جوان کشور
تاثیر غرب زدگی بر دانشگاه
ضعیف نگه داشتن دانشگاه با فرهنگ دستوری
انهدام نیروی انسانی
عدم رشد انسانی
عقب افتادگی دانشگاه ها
تهی شدن از اعتماد به نفس
برنامه ریزی بلند مدت برای انحراف نسل جدید
عدم رشد انسانی و اقتصادی مملکت