تبلیغات قبل از انقلاب

اسلام وارونه
ممانعت استعمار از معرفی صحیح اسلام
بد معرفی کردن اسلام
شکست اسلام
بازار سیاه برای اجانب
ریشه کن کردن اسلام با تظاهر به اسلام
توام شدن با کشتار
تظاهرات ساختگی
تبلیغات انحرافی علیه نهضت
تطمیع رسانه های خارجی
تلاش برای شکست وحدت ملی
قربانی کردن مخالفین
نسبت دادن مبارزان مسلمان به مارکسیسم
تطمیع روزنامه ها برای حذف آخوندها
ترساندن مردم از کمونیست شدن ایران
کمونیست معرفی کردن نهضت اسلامی
هدف چپاول نفت و گاز مملکت
تبلیغات علیه روحانیت
جدا کردن مردم از روحانیت توسط رضاخان
ترویج تفکر کهنگی اسلام
مخارج تبلیغات شاه در خارج
مبهم معرفی کردن حکومت اسلامی
لزوم مقابله با آشوب طلب معرفی کردن انقلابیون
تشویق به مقابله با روحانیت
ترساندن دهقانها و مردم از حکومت اسلامی
مرتجع خواندن روحانیت
طرح شایعه دخالت شوروی در نهضت
انتساب جنایات به ملت انقلابی
ترساندن نظامیان از حکومت اسلامی
مسمویت افکار در ارتش
ترویج واژه آخوند مفتخور
ضدیت با روحانیت
تبلیغ دین افیون توده ها
تهمت وابستگی روحانیت به اجانب
تهمت درباری بودن به روحانیت
ضدیت با اسلام
استفاده از روحانی نمایان
تبلیغ بر ضد روحانیت در دانشگاه
به فساد کشاندن رسانه ها
محصور کردن مسجدی ها
رسانه های مفسِد قبل از انقلاب
افق واهی رادیو-تلویزیون قبل از انقلاب
تبلیغات دروغین رژیم شاه
دروغ دروازه تمدن بزرگ
بر ضد اسلام و روحانیت
مطبوعات قبل از انقلاب
پنجاه سال تعلیمات غلط
گسترش فحشا
ترقیات کذب
رادیو-تلویزیونِ زمان شاه در خدمت مراکز فساد
سلب نیروی جوانی
منزوی کردن روحانیت
استفاده از ادبیات علیه روحانیت
رسانه در وصیتنامه سیاسی الهی
تجدد، به معنای بی بند و باری
ضرر های فرهنگی ملت از صدا و سیمای شاه