گروههای چپ(مارکسیستی و کمونیستی)

تقویت معنویت برای جلوگیری از تبلیغات
اعمال بیزاری امام از مارکسیسم
دعوت گروهکهای غیر اسلامی به مکتب اسلام
نسبت دادن نهضت اسلامی به گروههای مارکسیستی
سوء استفاده رژیم پهلوی از عنوان نادرست مارکسیسم اسلامی
عدم همکاری با مارکسیستها در سرنگونی شاه
ترساندن ملت از خطر کمونیستها
سوء استفاده رژیم پهلوی از حربه کمونیسم
نحوه رابطه با غرب و کمونیست
عدم حضور گروههای چپی در مبارزات مردم
زندگی رهبران کمونیست جهان
عدم جایگاه در ایران
عدم پذیرش کمونیسم در ایران
بازگشت هواداران به دامن اسلام
مقایسه معیارها در اسلام و کمونیست
قلیل بودن تعداد در ایران
عدم قدرت در ایران
عدم امکان فعالیت در ایران
لزوم عدم پذیرش کمونیستها
برقراری دموکراسی حقیقی با رفتن شاه
عدم نقش در ایران
عدم پایگاه در میان مردم
کمونیست آمریکایی در ایران
کم تعداد بودن در برابر جریان ملت
اختلاف اصولی با مقاومت اسلامی
عدم زمینه برای کمونیسم در ایران
عدم موافقت اسلام با کمونیسم
عدم مجال دخالت در سرنوشت ملت
اختلاف اصولی در هدفها
عدم نیاز انقلاب به کمکهای مالی و تبلیغاتی کمونیستها
عدم رابطه جنبش اسلامی با مارکسیسم
آزادی اظهار عقیده به شرط عدم توطئه
خدمتگزاری سران کمونیستها در دربار شاه
وابستگی به آمریکا
ارتباط با آمریکا
اختلال کمونیستها و توده ایها در کار کشاورزان
ایجاد گروههای شبه مارکسیستی در ممالک اسلامی
لزوم مقابله با توطئه در دانشگاهها
نحوه مقابله با فعالیت در دانشگاهها
تلاش جهت اخلال و وابستگی کشور به بیگانگان
افیون دانستن دین
منفعت آمریکا از خرابکاری گروهکها
مکتب خونریزی و اختناق
منحرف بودن