ارتش و مردم

جدایی از ملت، دلیل تزلزل
کشتار مردم در ارتش رژیمهای فاسد
جدایی از مردم، عامل شکست ارتش
نداشتن پشتوانۀ مردمی، موجب ناتوانی در مقاومت