ارتش و مردم

لزوم تحویل سپرده های شاه توسط بانک های خارجی
تحول روحی در نهضت
جدایی از ملت، دلیل تزلزل
کشتار مردم در ارتش رژیمهای فاسد
جدایی از مردم، عامل شکست ارتش
نداشتن پشتوانۀ مردمی، موجب ناتوانی در مقاومت
محو قرآن و استقلال
فداکاری ارتش و سربازان
همدلی ملت با ارتش
به هم پیوستن ارتش و ملت
ملت پشتیبان نیروی هوایی
تهدیدات صدام حاصل خیالات باطل
استقامت ارتش در دفاع از کشور
همکاری ملت با ارتش در جنگ
ملت باید قدردان قوای مسلحِ از جان گذشته باشند
تحول در ارتش و لزوم حفظ آن