وعده الهی

خداوند خواسته است که مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنند. غلبه کردند و می‌کنند. ۴ اردیبهشت ۱۳۵۸

فقد اراد اللّه غلبه المستضعفین علی المستکبرین. لقد غلبوا وسیغلبون. ۲۶ جمادی الاول ۱۳۹۹

God has willed that the oppressed should prevail over the Oppressors, and they will. April 24, 1979

دریافت طرح
اشتراک وعده الهی
کلیدواژه:
مستضعفینمواجهه مستضعفان و مستکبراناسلام مکتب قیام و مبارزهاسلام مستضعفان و محرومانفلسطینمبارزهمبارزه با استکبارپیروزییمن