دوست مردم باشید

توجّه کنید به اینکه هم صلاح خود شماست و هم صلاح کشور شماست و هم صلاح ملت است که شما با مردم دوست باشید. مردم احساس کنند که اینها دوستهای آنها هستند. ۱۵ آذر ۱۳۵۹

فلیعلم الجمیع، ان خیر الامه والبلاد وجمیع مسوولیها فی کسب ود ومحبه الشعب، بحیث یشعر الشعب معها بانکم من احبائه. ۲۷ محرّم ۱۴۰۱

My request to you gentlemen is to be friendly with the people. It is to your own interests and in the interest of the country and the nation. People must feel that the officials who have come are their friends. December 6, 1980

 

دریافت طرح
اشتراک دوست مردم باشید
کلیدواژه:
حاکمیت مردم در نظام اسلامینقش مردممسئولینخدمت به مردممردممردم سالاریمردم سالاری دینیمشارکت مردم