جوانان برومند

تحول بزرگی که در مملکت ما حاصل شده است و جوان‌های ما را که بسیاری در مراکز غیر مشروع بوده‌اند، کشانده است در خدمتگزاری به خلق و خدای تبارک و تعالی. ما باید از نیروی این جوان‌ها استمداد کنیم. ما از اول هم امیدمان به ملت و جوانهای برومند ملت بود. ۸ آبان ۱۳۵۸

یجب ان نستعین الیوم بالطاقات الشابه الهائله التی تم انتشالها ببرکه هذه الثوره العظیمه من اوکار الفساد ومراکز الإنحطاط الخُلقی، ووضعت فی المسیر الصحیح للتسابق فی خدمه العباد وکسب مرضاه اللّه عزوجل. لقد کنا نومن منذ البدایه بهذا الشعب وبقدراته الفذه. ۸ ذی الحجه ۱۳۹۹

There has been a great change in our country, driving many of our youth out of illegal centers into a public service and serving God Almighty. We must ask the help of these youth. We primarily pinned hope on the honorable youth and the nation. October 30, 1979

دریافت طرح
اشتراک جوانان برومند
کلیدواژه:
جوانانجوانان پس از انقلابجوانان و وظایفانقلاب اسلامی و تحول جوانانامیدتحول روحی جوانانخدمت به اسلامخدمت به کشور