سازش ممنوع

تا کی به جای مقابله با دشمنان اسلام و برای نجات قدس از اسلحه گرم و قدرت نظامی و الهی غفلت نموده و با کارهای سیاسی و برخوردهای سازشکارانه با ابرقدرتها وقت گذرانده و به اسرائیل مهلت جنایتهای بی‌امان داده و شاهد قتل عامها باید بود؟ ۱۰ مرداد ۱۳۶۰

إلی متی یجب ان نشهد النشاطات السیاسیه و العملیات السلمیه مع القوی الکبری حتی تضیع الفرصه و تمهل إسرائیل لارتکاب جرائمها المستمره و مجازرها بدلًا من استخدام الاسلحه الناریه و القوه العسکریه و الالهیه ضدها. ۳۰ رمضان ۱۴۰۱

How long are we going to avoid confronting the enemies of Islam, neglect firearms, military and divine power to save Jerusalem, resort to politicking and other conciliatory methods, give respite to Israel to commit crimes and be witness to genocide? August 1, 1981

دریافت طرح
اشتراک سازش ممنوع
کلیدواژه:
امام خمینیاسرائیل و امت اسلامیاسرائیلفلسطینمقاومتسازشقدس شریفمبارزه علیه اسرائیلسازش ناپذیر با طاغوت