برای خودمان

ما تا ابد هم اگر برای سید الشهدا گریه بکنیم، برای سید الشهدا نفعی ندارد، برای ما نفع دارد، همین نفع دنیایی‌اش را شما حساب بکنید، آخرتی‌اش جای خودش، همین نفع دنیایی‌اش را حساب کنید و همین جهت روانی مطلب را که قلوب را چطور به هم متصل می‌کند. ما این سنگر را نباید از دست بدهیم. 29 آبان 1358

نحن لو بکینا الدهر کله علی سید الشهداء (ع) فإن ذلک لا ینفعه شیئاً. لکنه ینفعنا فی الدنیا والآخره، فإذا اخذنا نفع الدنیا بنظر الاعتبار وجدنا الاتحاد ووصل القلوب بعضها ببعض من آثاره. واما النفع الاخروی فمکانه محفوظ، فیجب علینا ان لا نضیع هذا الحصن الحصین. ۲۹ ذی الحجه ۱۳۹۹ 

We are the ones who will benefit. Lets consider the worldly gains yet the benefits related to the world hereafter own their certain place; taking worldly gains in to account and psychological aspects how it brings the hearts in harmony. We should not leave these stronghold. November ۱۹, ۱۹۷۹ 

دریافت طرح
اشتراک برای خودمان
کلیدواژه:
امام خمینیامام حسین (ع)عزاداری سیدالشهدا (ع)عزاداریماه محرممحرم و عاشوراعزاداری، روضه خوانی و فلسفه آنتوصیه به خطبا و نوحه سرایان و عزادارانگریه سیاسیمجالس عزاداریآخرت