دانشگاه مستقلدانشگاه مستقلبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّددانشگاه و حوزه مغز متفکر جامعهدانشگاه و حوزه مغز متفکر جامعهتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهعلم در خدمت اسلام و کشورعلم در خدمت اسلام و کشورسنگر شکست ناپذیر دانشگاهسنگر شکست ناپذیر دانشگاهچراغ راه هدایت و راهنمای ملتچراغ راه هدایت و راهنمای ملت دانشگاه و رسالت آن صفحه 2