پیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کند

 روز ولادت نبیّ اکرم خوب است درس بگیریم؛ فقط تجلیل کردن و تعریف کردن از پیغمبر، کاری نیست که امروز از ما انتظار میرود؛ باید بخواهیم که آنچه را پیغمبر برای آن مبعوث شده است، تحقّق ببخشیم. مقام معظم رهبری. ۱۹ دی ۱۳۹۳

پیغمبر اسلام می‌خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کند؛ می‌خواست تمام ممالک دنیا را در تحت کلمه توحید قرار بدهد. ۲۳ آبان ۱۳۴۴

فلقد سعی رسول الله صلی الله علیه و آله إلی إیجاد وحده الکلمه فی کافه ارجاء المعموره، سعی لانضمام دول العالم اجمع تحت لواء التوحید. ۲۰ رجب ۱۳۸۵

The Prophet of Islam wanted to create ideological unity in the world. He wanted to bring all the countries of the world together under the banner of monotheism. 14 November 1965

دریافت طرح
اشتراک پیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کند
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ایوحدت جهان اسلاموحدت و ماهیت آنوحدت و ضرورت آنوحدت و روش‌های ایجاد آنوحدت و آثار آنوحدت و فقدان آنوحدتمحور وحدتتشیّعسنی(اهل سنت)شیعه انگلیسیپیامبر اکرم (ص)