مصر

سادات، مامور امریکا
تقویت صهیونیست ها
مخالفت با سادات
کمپ دیوید و تقویت مرتجعین
کمپ دیوید، فریب سیاسی
انور سادات، مطرود جهان
خطر صلح سادات واسرائیل
قطع روابط دیپلماتیک
دولتهای اسلامی و قطع رابطه با مصر
لزوم سرنگونی سادات
قرار داد صلح و اختلاف میان دول اسلامی
سادات و مخالفت با نص قرآن
مخالفت انور سادات با جمهوری اسلامی
تبعیت سادات از دشمنان اسلام
تحمیل شاه توسط امریکا
پذیرفتن شاه مخلوع
شادی مردم در مرگ سادات و صدام
هسته مرکزی برای نابودی مسلمانان
کنترل مساجد و جلوگیری از فعالیت های سیاسی
لزوم قیام علیه دولت
موضوع ارتش مصر با اسرائیل و آمریکا
خطر سرکوب اسلام
اعزام جوانان به ارتش عراق
عضویت مجدد در جامعه عرب
اتحاد با اسرائیل علیه ایران
کمک به اسرائیل در حمله به لبنان
تلاش امریکا برای بازگشت معاهد اسرائیل به حوزه اعراب
تحریک اعراب علیه ایران
لزوم هوشیاری دولت مصر
لزوم برخورد با حسنی مبارک