کشاورزان

تشکیل صندوق تعاونی برای ضایع کردن دسترنج کشاورز
ورشکستگی کشاورزان ناشی از تسلط آمریکا بر اقتصاد کشور
تباهی زندگی کشاورزان در اثر انقلاب سفید شاه
وعده های پوچ به کشاورزان
سرنوشت کشاورزان، زاغه نشینی در اطراف تهران
زندگی اسفناک کشاورزان بعد از اصلاحات ارضی
مهاجرت کشاورزان و اثرات منفی آن
از بین رفتن کشاورزی کشور با مهاجرت به شهرها
اصلاحات ارضی از بزرگترین خیانت های رژیم به کشاورزان
پیامدهای اصلاحات ارضی
با اصلاحات ارضی کشاورزها به روز سیاه نشسته اند
تاکید بر کشت بیشتر محصولات غذایی
به وجود آمدن زاغه نشینی در اطراف تهران
احترام اسلام به کشاورز
گدا شدن تمام کشاورزهای ما با اصلاحات ارضی
بیداری کشاورزان در برابر توطئه ها
جدیت در امر کشاورزی و مواد غذایی
پرهیز کشاورزان از کشت محصولات مضر
اقتصاد کشور بسته به کار کارگرها و کشاورزها
تاکید بر عدم وابستگی اقتصادی
وابستگی اقتصادی، زمینه وابستگی سیاسی
توسعه کشاورزی
توسعه کشاورزی برای رفع وابستگی
تکلیف شرعی کشاورزان برای رفع وابستگی اقتصادی
سستی در امر کشاورزی، بر خلاف مسیر اسلام
بی اعتنایی کشاورزان به تبلیغات گروهک ها
اتکال به بازوان خود، موجب خودکفایی
کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشور
کشاورزان بهترین مخلوقات عالم
تاکید بر تولید و صدور فرآورده های کشاورزی
کوشش کشاورزان برای رفع وابستگی کشور
توصیه ای به کارگران
کشاورزان عامل استقلال کشور
کشاورزی برای رفع وابستگی کشور، یک عبادت است