حزب رستاخیز

تحریم شرکت در حزب
تحمیلی بودن حزب
برخورد شاه با مخالفان حزب
شرکت دادن تحمیلی در انتخابات
عدم استقبال ملت آگاه از حزب
اجباری بودن عضویت در حزب
تو خالی بودن طرح حزب
بی محتوایی حزب
مداحی برای حزب
اعلام شکست
ایستادگی ملت در مقابل حزب