حزب رستاخیز

تحریم شرکت در حزب
تحمیلی بودن حزب
تحریم حزب رستاخیز مانع پایمال شدن حقوق ملت
برخورد شاه با مخالفان حزب
شرکت دادن تحمیلی در انتخابات
عدم استقبال ملت آگاه از حزب
اجباری بودن عضویت در حزب
تو خالی بودن طرح حزب
بی محتوایی حزب
مداحی برای حزب
اعلام شکست
ایستادگی ملت در مقابل حزب