یوم الله 22 بهمن
نوکر بودند اینها

آن روزی که‌ این خبیث فرار کرد از «ایّام الله» بود

«ایام الله» 15 خرداد و 17 شهریور


یوم خوارج
همه ایّام مال خداست


ماموریت همه انبیا
روی آوردن جوانان به فحشا ، مانع توجه به مسائل کلان


آدمی که مغزش به موسیقی عادت کرد نمی‌تواند برای مملکت مفید باشد

«آزادی استعماری»

ماها خودمان را گم کردیم
استقلال در گرو خروج از غرب‌زدگی‌