بزرگداشت مفاخر ملی
سنگر شکست ناپذیر دانشگاه

جوانان مسلح به علم

چراغ راه هدایت و راهنمای ملت


علم مهلک
علم و صنعت در خدمت ملت


استقلال در پزشکی
حفظ آزادی در گرو استقلال دانشگاه


اتلاف سرمایه انسانی در دوره پهلوی

دانشگاهی که ما می‌خواهیم

دانشگاه وابسته عامل خرابی مملکت
فرهنگ استعماری در دانشگاه