بشر در معرض امتحان است
بزرگترین آزمایش بشر

دولتمردان بیدار بشوند!

امتحان ریاست، سخت‌ترین امتحان


امتحان ریاست
مثل کارتر هست یا مثل علی بن ابی طالب


این سند افتخار شماستبشر در امتحان واقع است

امتحان ملازم با وجود انسان است
بالاترین خدمت‌ها