هجر روی تو

مخالفت با امام خمینی مخالفت با اسلام است

همه نشانی از اوست
بخوان و پرواز کن