معجزه تاریخ و افتخار عالم
دختران انقلاب

برتر از مرد

واللّه ولیّ التوفیق


کمک به این پیکار مقدس

نماز پشتوانه ملت است

نمازهای جمعه را با شکوه به جا بیاورید
نماز بالاترین ذکر خداست