جلوه‌ی هویت انسان
دامن عصمت و عظمت


عنصرِ زیربنای فضیلتهای انسانی

بانوان دوشادوشِ مردان در انقلاب‌

دست کوتاه بشر
مکتب مادر