نتیجه استقامت دانشجویان
امانت بزرگ الهی

دانشگاه در جهت معنویت

وظیفه نسل جوان


بهترین مبارزه با اجنبی
گمشده‌ی دانشجویان


ترس پهلوی از دانشگاه
فرهنگ استعماری و استبدادی


تغییرات بنیادی در دروس آموزشی

اساس فعالیت دانشجویان

کوشش برای انحراف دانشجویان
چشم طمع به دانشگاه