فریبکاریهای رژیم پهلوی‌
دشمنی با روحانیت ، ماموریت اصلی رضاخان

هدف طاغوت در جلوگیری از رشد ملت و کشور

تحول جامعه به تحول اسلامی، انسانی‌


قرائت پیام قطعنامه توسط آقای حیاتی
خداوند شما را از آزادیهای استعماری نجات بدهد


لزوم اعراض از آثار غرب‌زدگان‌
این قدر طرف غرب سجده نکنند


شکست شاهنشاهی 2500 ساله به دست مردم با دست خالی

 15 خرداد مبدا نهضت اسلامی ایران است

پشتیبانی همه قدرت ها از پهلوی
خدای تبارک و تعالی به دادِ این ملت رسید