اگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شود
روز سیاه مسلمین

دست‌های ناپاکMan's value does not lie in position


إنّ قیمة الانسان لیست في المنصب