شکست کودتا، معجزه بود
رعب الهی در دل دشمنان ملت‌

توشه آخرت؛ توحید و خدمت به اسلام‌

درس عاشورا


چیزی که برای خداست آسان می‌شود
ما ضرر می‌بریم در اینها


روحانیت با ترقی محمد رضایی مخالف است
ما با این آزادی های وارداتی مخالفیم


تربیت انسانی و اسلامی فرزندان‌

تباهی جوانان‌ ، سوغات غرب

نابودی کشاورزی در دوران پهلوی
اهمیت کشاورزی ایران و نابودی آن در دوران پهلوی