حاضر دیدن خدا در همه جا
شب‌ها مجالس داشته باشید

با نفس پاک وارد بشوید در ماه رمضان

بندگان ضعیف


معلم تربیت بکنید
بزرگترین دشمن ما خودمان هستیم


عدم تربیت، منشا اختلافات
تزکیه بشوید قبل از اینکه تعلیم و تعلم باشد


وسیله تباهی بشر

تربیت بالاتر از تعلیم است

تعلیم و تربیت الهی
عالَم، مدرسه است