معجزه باور

شما در این مدتی که انقلاب کردید و قیام کردید خودتان باورتان آمد و به دولتهای مستضعف و ملتهای مستضعف هم باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کرد. ۳۱ فروردین ۱۳۶۰

إنکم طوال هذه المده التی نهضتم فیها و ثرتم، آمنتم بقدرتکم علی العمل و جعلتم الدول المستضعفه و شعوبها تعتقد بانه یمکن الوقوف و الصمود امام امریکا الناهبه للعالم. ۱۵ جمادی الثانی ۱۴۰۱

Through your revolution and your uprising you believed and you made the oppressed nations and governments believe that it is possible to stand up against the world-devouring America. 20 April 1981

دریافت طرح
اشتراک معجزه باور
کلیدواژه:
امام خمینیمستضعفیناستکبار جهانیتوصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیمواجهه مستضعفان و مستکبرانخودباوریآمریکامبارزه با استکبارآمریکا و کشورهای اسلامیامید مستضعفینناو آمریکایی