وصیت امام | در خدمت خداوند

وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و استقلال، با همه ابعادش به پیش، و بی‌تردید دست خدا با شما است، اگر شما در خدمت او باشید و برای ترقی و تعالی کشور اسلامی به روح تعاون ادامه دهید. وصیت‌نامه سیاسی-الهی

کما اوصی الجمیع بالانطلاق وبالاتکال علی الله تعالی نحو تحقیق الهویه الذاتیه، والاکتفاء الذاتی والاستقلال بجمیع ابعادهما واذا صرتم فی خدمه الله وواصلتم التمسک بروح التعاون من اجل تقدم بلدنا الاسلامی ورقیه فان الله معکم. الوصیه السیاسیّه-الالهیّه

My advice to all is to advance towards self-awareness, self-sufficiency and independence with the remembrance of Almighty God. Without any doubt, His Hand is with you if you are with Him and continue with this spirit of cooperation for the advancement of the Islamic country. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک وصیت امام | در خدمت خداوند
کلیدواژه:
امام خمینیاستقلالوصیت نامهخودکفاییخودباوریخدا محوریخدمت به مردمخودسازیخدمت به اسلاموصیت نامهخود شناسیکار برای خدامجموعه کوت وصیت امام