عاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیست

عاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیست
‏‏تو مَددکار منِ عٰاشق و دلدار منی

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک عاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیست
کلیدواژه:
امام خمینیشعراسرائیل و امت اسلامیاسرائیلفلسطیندیوان امامقدس شریفمبارزه علیه اسرائیلاشعار امامدیوان اشعار