عراق

امریکا و فریب شوروی
عراق آلت دست امریکا
صدام در اندیشه خلافت اسلامی
تهاجم به ایران
لزوم محاکمه صدام
آزادی به کمک حکومتهای اسلامی
صدام، عامل تباهی ملت عراق
رفتار ایران با اسرای عراقی
شهرهای مخروبه وآثار جرم
شرایط حکمیت
امریکا و اغفال دولتهای اسلامی
اثبات طرفداری صدام از غرب
انتحار، بهترین راه نجات صدام
خدمت به دشمنان اسلام
خودخواهی صدام و عواقب آن
درس عبرت به حزب بعث عراق
رابطه پنهانی با امریکا و اسرائیل
ضعف حکومت بعثی
جنایات صدام و توجیه رسانه های غربی
شرایط غیر قابل تغییر ایران برای صلح
تعیین خسارت وارده و متجاوز
صلح طبلی عراق همانند صلح طلبی اسرائیل
خروج بی قید و شرط عراق، شرط صلح
قضیه جبران خسارت از بعد معنوی
آمادگی برای صلح به شرط رسیدگی به جرمها و جنایتها
پذیرفتن آوارگان
آتش بس مد نظر صدام
ورود به خاک عراق، دفاع یا تهاجم؟
ورود ایران به عراق و تبلیغات بی اساس
تقلید صدام از موضع دفاع ایران
جنگ طلب نبودن ایران
لزوم جبران جنایات و خروج دشمن
آمادگی برای قبول صلح مشروط
صلح صدامی و صلح اسلامی
ایران، طالب صلح اسلامی
حالت دفاعی ایران در جنگ
خیرخواهان منطقه وسفارش به صلح
خطر صدام و اسرائیل
شباهت عملکرد با اسرائیل
تقاضای صلح و گرفتن مهلت از ایران
بی اعتباری صلح با صدام
رفتنی بودن صدام
عدم جدایی دو ملت ایران و عراق
حزب بعث، ضد اسلام
فریاد ملت و پاسخ مسلمین جهان
نقشه سیادت بر اعراب و منطقه
دعوت ایران به آتش بس
هراس صدام از همکاری ایران با کشورهای اسلامی