تبلیغات ضد انقلاب داخلی

اذکر به کشاورزان نسبت به تبلیغات بی اساس شاه
اخطار به تبلیغ کنندگان بر ضد ملت
تبلیغ در جهت ناموفق خواندن انقلاب
انتقادهای غیر صحیح از دولت
تلاش برای ایجاد تفرقه در کردستان
تبلیغات سوء در قضیه کردستان
تحریف حقایق توسط چریک های فدایی خلق
اتهام فاشیستی بودن انقلاب اسلامی
شعارهای فریبنده
سمپاشی علیه نظام
ایجاد اختلاف و شلوغی
شایعات گروهکهای منحرف
توجه به تفرقه انگیزی های دشمن
جنگ افروزی گروههای منحرف
تفرقه افکنان، مامورین دشمن
فاسد معرفی کردن انقلاب ایران
کمک به تبلیغات دشمنان خارجی
آزردن رزمندگان اسلام
شیطنت مرفهین وابسته
اتهام عدم کارآمدی انقلاب
عدم مشارکت گروهکها در جنگ
دامن زدن به اختلافات
خرابکاری گروههای منحرف
تبلیغ علیه روحانیت، هدف ابتدایی
اتهام وجود شکنجه در نظام اسلامی
پخش گرفتاری ها و شکایات توطئه گران بین مردم
تهدید نفاق افکنان
کارشکنی قلم به دستان
ضرورت مقابله با منافقین
ادعاهای بی اساس دلسرد شدن مردم
مقاومت در برابر فعالیت ضد انقلاب
هماهنگی با تبلیغات خارجی
اجتناب از دادن بهانه و مستند به دست دشمنان
ضدیت تمام رسانه های گروهی با ایمان و اسلام
ادعای طرفداران اسرائیل
مزاحمت اشکالتراشان
مهمترین محورها
تبلیغ علیه جمهوری اسلامی
اشکال تراشی های بیهوده
خیانت به حکومت اسلام
دروغپردازی برای دامن زدن به اختلافات
عدم تاثیر تبلیغات منفی در مردم
تشبث به هر نوع دروغ و تهمت
پاسخ به روحانیون منحرف
بی ثمر جلوه دادن خون شهیدان