لیست زهرآلود


وضعیت تحصیل ایرانیان در خارج از کشور
دمکراسی واقعی در اسلام‌


عدم مخالفت روحانیت با ترقیات و تمدن‌
بازگشت به ارزشها و زدودن فرهنگ غرب‌


معلمی، شغل انبیا

ایجاد رُعب در دل دشمنان‌

بازگشت دانشجویان خارج از کشور عامل روحیه دهنده به مردم
تحول روحی جوانان در نهضت اسلامی‌