رو به زوال

و مستضعفان که اکثریت قاطع جهان را تشکیل می‌دهند مطمئن باشند که وعده حق تعالی نزدیک است و ستاره نحس مستکبران رو به زوال و افول است. 10 مرداد 1360

وعلی المستضعفین الذین یشکلون الغالبیه الساحقه من سکان البسیطه ان یتاکدوا ان تحقیق الوعد الإلهی قریب. وان نجم المستکبرین المشووم اخذ فی الزوال والافول. ۳۰ رمضان ۱۴۰۱

 The oppressed people, who constitute the overwhelming majority of the world, should rest assured that God's promise is near fulfillment and the jinxed star of the superpowers is on the wane. 1 August 1981

دریافت طرح
اشتراک رو به زوال
کلیدواژه:
امام خمینیمستضعفینمواجهه مستضعفان و مستکبرانجنگ حق و باطلاسرائیلاسرائیل و ایران پیش از انقلاباسرائیل علیه انقلاب اسلامیفلسطینروز جهانی قدسصهیونیسمقدس شریفحق و باطلمبارزه علیه اسرائیلرژیم صهیونیستی