انقلاب اسلامی و مستضعفان

توصیه به کارگزاران نظام نسبت به عدم فروگذاری در خدمتگذاری
خیر دنیا و آخرت در کوشش برای رفاه طبقات محروم
پیروزی ملت ایران سرمشق سایر ملل ستمدیده
ترمیم ضررهای وارده برطبقه ضعیف از طریق وجوه شرعیه
بهره مندی فقرا و بیچاره‌ها از منافع مملکت
حمایت از مستضعفین در دولت حق
مشارکت همه اقشار تحت ستم در نهضت
حفظ منافع ملت
استقرار حکومت عدل با حمایت و پشتیبانی مردم
بهبودی شرایط زندگی محرومان
محرومیت‌زدایی و عدم اجحاف به طبقات مستضعف
ضرورت دولت برای مصادره اموال اختلاس گران
مصادره اموال رژیم به نفع مستضعفین
پیروزی نهضت، مرهون طبقه جوان محروم
رفع گرفتاریها از طبقه ضعیف
صرف غنایم در تامین زندگی مستمندان
حق داد خواهی نسبت به هرگونه استثمار و زورگویی در جمهوری‌اسلامی
پیدایش رمز پیروزی در همه ملتها
بسیج همگانی علیه فقر و محرومیت
پیاده کردن احکام اسلام به وسیله دولت موجب احقاق حق مستضعفین
احقاق حقوق اقتصادی مستمندان
استقلال، آزادی و رفاه تمام اقشار در جمهوری اسلامی
الگوپذیری مستضعفین از مجاهدات جوانان برومند ایران
نهضت اسلامی، هشداری برای مستکبرین
الکو قرار گرفتن، رمز پیروزی برای همه مستضعفین
شکست قدرتهای بزرگ با قدرت ایمان و وحدت کلمه
ایران، مبدا و نقطه اول و الگو برای همه ملتهای مستضعف
طبقات محروم نهضت را به پیش بردند
این مستضعفینند که نهضت را پیش بردند
حمایت دولت از طبقه ضعیف
طبقه محروم این نهضت را به ثمر رساند
رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام
توزیع عادلانه ثروت
تامین یک زندگی متوسط برای مستضعفین
ایجاد فاصله بین فقیر و غنی نه منطقی است نه انصاف
رعایت عدالت نسبت به همه اقشار در جمهوری اسلامی
الگوپذیری کشورها از پیاده شدن حکومت اسلامی در ایران
نهضت ایران، الگوی سایر ملتهای مستضعف
دولت اسلام، خدمتگزار همه مردم
توجه دولت به مردم مستضعف
غلبه بر طاغوت با فداکاری و شهادت‌طلبی
پیش بردن نهضت توسط طبقه جوان زاغه‌نشین
شکست قدرت شیطانی با مشت خالی
عملکرد بنیاد مستضعفین
توجه اقتصادی به مستضعفین
نهضت مرهون طبقات پایین
حمایت از منافع مستضعفین، جلوگیری از هدر رفتن خون شهداست
حمایت از منافع مستضعفین، جلوگیری از هدر رفتن خون شهداست
توصیه به شهرداری نسبت به آبادانی مناطق محروم
پاکسازی دستگاههای اداری و رفاه حال طبقه مستضعف
خدمت به مستضعفین به جای قلمفرسایی و کارشکنی
شکست عظمت قدرتهای بزرگ و توسعه نهضت
برادری و محبت به جای حاکم و محکوم
رفع مشکل بهداری برای محرومین
پشتیبانی از تمام نهضتهای آزادیبخش
الگویی برای تمام مستضعفین
صدور انقلاب و رهایی از چنگال ابرقدرتها
انقلاب الجزایر و ایران، رهنمودی برای سایر ملل مستضعف
انقلاب اسلامی راهنمای سایر ملل تحت سلطه
تصویب و اجرای طرحهای جدی جهت رفاه حال طبقه محروم
گسترش نهضت اسلامی
خدمات خالصانه نهادهای اسلامی به بندگان مستضعف
آشتی بین ملتها و دولتها با صدور انقلاب
خدمت به بیچاره‌ها و پرهیز از دعوا
خدمات ارزنده مستضعفین در نهضت
به ثمر رسیدن انقلاب، مرهون فداکاری و شجاعت طبقه محروم
درس خودباوری
خدمات مثبت نهضت به مستضعفین
پشتیبانی و دفاع از قدس عزیز
صف واحد ملت و دولت در دفاع از حقوق مظلومان
طلوع فجر
شرافت خدمت به پابرهنه‌ها و مستضعفین
انقلاب مردمی
ایران، مبدا قیام مستضعفان برای قطع ایادی مستکبران
خدمت به مستضعفین با تمام توان
ایستادگی توده مستضعف تا قطع ریشه‌های فاسد قدرت
صدور انقلاب به منظور پیاده شدن احکام اسلام
آنچه داریم از مستضعفین است
اداره بنیاد مستضعفین به نفع مستضعفان
نجات مستضعفین از مشکلات و محرومیتها
جانفشانی طبقه محروم
پابرهنه‌ها ولی‌نعمت ما هستند
صبر و تحمل انقلابی
امید مستضعفان به نهضت ایران
خدمت به طبقات ضعیف یک عبادت بزرگ
لزوم رسیدگی دولت به محرومین دور‌افتاده
توصیه به دادگستریها در جهت نجات مستمندان
محرومان در صف مقدم جامعه
رسیدگی به فقرا و مستمندان توسط کمیته امداد
دولت خدمتگزارِ مستضعفین باشد
گسترش جنبش مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران
رسیدگی بنیاد 15خرداد به وضع مستضعفین و محرومین
حکومت مستضعفین به جای حکومت اشرافی
جدیت در عمران و راهسازی برای مستضعفان
همین مردم محروم هستند که قیام کردند
مهم خدمت‌کردن به محرومین است
پیروزی اسلام، مرهون زحمات گودنشینان و زاغه‌نشینان
دلسوزی دولت برای محرومین
دولت مستضعفان
نقش علمای اسلام در رهایی مستضعفین
فراهم آمدن مقدمه ظهور با خیزش مستضعفان جهان
فشار انقلاب بر دوش محرومین
طرفداری از همه مظلومین
خدمت به محرومان و دورافتادگان، یک موضوع مهم
کنار گذاشتن صاحبان اصلی انقلاب
حکومت در خدمت مردم
حرکت در جهت فقرزدایی و دفاع از محرومان
مظلومان در راه رسیدن به یک دنیای آزاد
مستضعفان متدین بر‌پادارندگان واقعی انقلابها
توصیه به روحانیون نسبت به عدالت اجتماعی
تداوم خشم انقلابی در حفظ اصول و آرمانهای مقدس