اینهاست که پیروزی می‌آورد

اشتباهشان در همین است که خیال می‌کنند زیادی جمعیت و زیادی اسلحه کار انجام‌ می‌دهد و نمی‌دانند که آن چیزی که کار را انجام می‌دهد بازوی قوی افراد است. افراد کم با بازوان قوی و قلب مطمئن و قلب متوجه به خدای تبارک و تعالی و عشق به شهادت و عشق به لقاء الله، اینهاست که پیروزی می‌آورد. ۱۸ اسفند ۱۳۶۰

ان اخطاءهم هی انهم یتصورون ان کثره العدد وکثره الاسلحه هی التی تعمل، لکن الذی یصنع النصر هو الافراد القلیلون ولکنهم یحملون ذراعاً قویه وقلبا مطمئنا متوجها الی الله تعالی وعشق الشهاده ولقاء الله. ۱۳ جمادی الاول ۱۴۰۲

The mistake lies here. They imagine that a big population and armaments will suffice; they do not know what brings victory is the strong faith and love of individuals. 9 March 1982

دریافت طرح
اشتراک اینهاست که پیروزی می‌آورد
کلیدواژه:
امام خمینیدفاع مقدسدفاع و ایستادگیایمان به خداخدا محوریدفاع مقدس و جوانانقیام برای خداجنگ تحمیلیجنگسلاح جنگیپیروزیکار برای خدا