عطر خون شهدای ما

عطر خونهای پاک شهدای عزیز ما در تمامی جهان پیچیده و اثرات آن را در اقصا نقاط عالم مشاهده می‌کنیم. حماسه مردم فلسطین یک پدیده تصادفی نیست. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

فان عبیر الدماء الطاهره لشهدائنا الاعزاء عمّ العالم باسره، واننا نشاهد آثاره فی اقصی نقاط العالم. إذ ان ملحمه الفلسطینیین لم تکن بالظاهره العابره. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

the fragrance of the pure blood of our beloved martyrs has diffused in the entire world. We can observe its effects in different parts of the world. The epic poem of the people of Palestine is not a fortuitous phenomenon. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک عطر خون شهدای ما
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتجوانان و شهادتفلسطینروز جهانی قدسمقاومتمدافعان حرمشهداقدس شریفشهادت طلبیراه شهدارژیم صهیونیستی