کارگزاران نظام اسلامی

امتیازی برای خود قائل نیستند
رفیق مردم باشد
کاری نکنید مردم از شما بترسند
مثل سایر مردم
از باطن ملتند
از آن بالاها نیامده‌اند
از توده مردم
از پایین‌ها آمده‌اند
حضور بین مردم بدون تشریفات
از قشر مرفّه نیستند
در قصرها ننشسته‌ایم
درد جامعه را می‌فهمند
الگوی دولت مردمی
حشر و نشر با مستمندان