کارگزاران نظام اسلامی

امتیازی برای خود قائل نیستند
هر چه مقامتان بالاتر می‌رود، متواضع‌تر بشوید
دل مردم را به دست بیاورید
با مردم برادری کنند
راه جلب نظر مردم برای پرداخت مالیات به دولت
رفیق مردم باشد
کاری نکنید مردم از شما بترسند
مثل سایر مردم
کارمند امام زمان
حاکم دولت حق ندارد به یک منطقه توجه بیشتری بکند
بنیانگذاری جمهوری اسلامی با آزادی و آرامش
از باطن ملتند
از آن بالاها نیامده‌اند
به امیرالمومنین اقتدا کنید
همه با هم در یک راه باشید
بجای دعوا و نزاع به فکر مردم باشید
برای مردم ضربتی کار کنید
مردم عملا ببینند که برای خدمت آمدید نه قدرت
دوست مردم باشید
در خدمت مردم باشید
در محضر خداییم، ملت را اذیّت نکنید
بروید بین مردم
جوری باشید که مردم شما را مثل مادر در آغوش بگیرند
رفتار برادرانه با زیردستان
بردن درآمدهای اقتصادی این کشور توسط شاه و وابستگان
از توده مردم
مراقبه کنید
توجه کنید که ملت اسلام را می‌خواهد، نه من و شما را!
از پایین‌ها آمده‌اند
حضور بین مردم بدون تشریفات
تحول حکومت از استبداد به مردمی
حاکمیت مردم اساس ادامه انقلاب
کارهایتان را با شرع تطبیق دهید
درب اتاقتان به مردم باز باشد
از قشر مرفّه نیستند
مقاومت با مسئولینی از قشر غیرمرفّه
عدم خوف با مسئولین از مردم
مستضعفین را مقدّم بدارید
ارزش شما به خدمت است
کوشش دولت برای رفاه طبقات محروم
کار را به کاردان بسپارید
دنبال مال‌اندوزی برای خود نباشید
از ملت جدا نشوید
برادری با دیگر مسئولان
در قصرها ننشسته‌ایم
کارگزارانِ متعهد
بیت‌المال مسلمین را بزرگ بشمارید
درد جامعه را می‌فهمند
الگوی دولت مردمی
حشر و نشر با مستمندان