آمریکا و کشورهای اسلامی

نفی ارتباط با اسرائیل
سادات و صدام نوکران آمریکا
اتهام مفتضح رابطه ایران با اسرائیل
رمز پیروزی انقلاب، اسلام بود
هشدار به شیخ نشینها
هشدار به کشورهای منطقه در مورد دشمنی آمریکا
هشدار به آمریکا و سرسپردگانش
شایعه خرید اسلحه از اسرائیل
تنبیه حکومتهای منطقه
هشدار و نصیحت به دولتهای منطقه
هشدار به دولتهای عربی منطقه
تذکر به کشورهای منطقه
بی خطر بودن ایران برای منطقه
صدام بازی‌خورده آمریکا
هشدار مجدد به دولتهای منطقه
استفاده از جهالت صدام برای هجوم به ایران
دولتهای منطقه، آلت دست آمریکا
آماده کردن کشورهای اسلامی
تجدید نظر در افکار دولتهای منطقه
نصیحت به حکومت حجاز و شیخ نشینها
آگاه کردن دولتهای منطقه
اغفال صدام توسط آمریکا