جبهه ملی

جدا بودن با خط امام
مذاکره با جبهه ملی
اظهار موافقت رهبر جبهه با امام
ضربه به ملت با عنوان ملیت
عدم کارآیی در برابر اسلام خواهی مردم
مقصد اسلامی در مقابل ملی گرایی
مخالف بودن با اسلام
ترس از اسلام
عدم نفوذ و قدرت
عدم دخالت در نهضت اسلامی ایران
ضربه خوردن نهضت از افکار گروههای ملی
دخالت در کودتای نوژه
ایستادگی مقابل اسلام
ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین
ایجاد اختلاف بین مسلمین
مخالفت با لایحه قصاص
راهپیمایی در مقابل قرآن و اسلام
دعوت به شورش
دعوت به راهپیمایی در مقابل اسلام
غیرانسانی دانستن حکم قرآن
بی فایده بودن دعوت به اسلام
توصیه به جدا شدن از منافقین
مخالفت سرسختانه با روحانیت اسلام
نصیحت به نهضت آزادی برای جدایی از جبهه ملی
اعلام ارتداد
توهین به روحانیون مبارز
اتحاد با منافقان و ضد انقلابیون
مسئله ملیت، یک توطئه خارجی
مخالفت در برابر دعوت پیامبران
تصور نادرست از اهداف جنگ
عدم تحمل سختیها و مشکلات