ارتش شاهنشاهی

حملۀ لشکر گارد به نیروی هوائی
مهماتی به قیمت قحطی و گرسنگی
از جنگ می‌گریختند
گریختن از جنگ
نداشتن محتوای نظامی
هر کاری می‌خواستند، ‌می‌کردند
یاغی‌گری نظامیان رژیم سابق
ارتش وابسته، ظالم به ملت
وابستگی ارتش
بدنه ارتش به شاه وفادار نیستند
وفاداری سران ارتش به شاه
عدم صلاحیت سران ارتش
بیگانگان عامل حمایت نظامیان از شاه
آتش گشودن به روی ملت
در خدمت ظاغوت، در جهت نابودی مملکت
بی ارزش بودن زندگی بدون استقلال
ارتش طاغوت، سرکوبگر ملت
جدایی از ملت، دلیل تزلزل
خشونت ارتش با ملت
مقابله ارتش با ملت