حج و برگزاری مناسک

اجتناب از مصارف ناروا در خرید سوغات و تشریفات
رجحان صرف هزینه حج استحبابی در کمک به معلولین حوادث انقلاب
مسولیت سنگین روحانیون در برگزاری حج پس از انقلاب
لزوم تفاوت برگزاری مناسک حج بعد از انقلاب
پرهیز از آلوده شدن به دنیا در سفر حج
هماهنگی بین متصدیان حج با مسولین
توجه دادن مردم به فقرا در حج و نداشتن سطح توقع بالا
آشنا کردن مردم با وظایف و آداب حج، از وظایف علما
آشنا نمودن مردم با وظایف و آداب حج
برگزاری هماهنگ امور سیاسی مناسک حج
لزوم هماهنگی کامل بین تمام گروههای شرکت کننده
حفظ چهره جمهوری اسلامی در گروی هماهنگی تمام گروهها
ضرورت هماهنگی کامل کاروان ها با متصدی امور حج
رعایت نظم و آرامش و برادری در انجام مناسک حج
لزوم مراقبت از خود و نزدیکان در اعمال و گفتار
تبعیت از برنامه های انسانی اسلامی در مناسک
برائت از مشرکان
لزوم مدارای حجاج ایرانی با مسلمین و مامورین مکه و مدینه
اجتناب از تبعیت منحرفین در دادن شعارهای راهپیمایی
لزوم کوشش علما در یاد دادن مسایل حج به مردم
هماهنگ بودن راهپیمایی ها و شعارهای حج
اهمیت یادگیری دقیق اعمال توسط روحانیون
لزوم پیروی از متصدیان در وقت و کیفیت شعار
توصیه به عدم خرید کالاهای آمریکایی
لزوم سعی در برگزاری صحیح و منظم حج
اجتناب از بیان مسایل موجب تردید و وسواس