استقلال

اسرائیل دشمن استقلال کشور
شاه عامل نفی استقلال
ارتش وابسته، مانعی علیه استقلال
اغتشاش تهدیدی برای استقلال
مواد مخدر، برنامه ای علیه استقلال
غربزدگی مانع استقلال