بخواهید می‌توانید

مسئله‌ای که می‌خواهم اکیداً به شما تذکر دهم، این معنا که «نمی‌شود با قدرتهای بزرگ طرف شد» را از گوشهایتان بیرون کنید. شما بخواهید، می‌توانید؛ زیرا پشتیبان شما خداست.  6 آبان 1360

إن الموضوع الذی اود تذکیرکم به هو ان تخلی عن الفکره القائله (بانه لایمکن مواجهه القوی الکبری) إذا اردتم فانکم تستطیعون لان اللّه معکم إن الفکره التی روحت لها القوی الکبری عبر عملائها والتی تقول بانکم لایمکنکم ان تعیشوا إلّا باتباع واحده من القوتین الکبریین فکره خاطئه. ۲۹ ذی الحجه ۱۴۰۱

The point I want to remind you of is that You should not listen to the idea that" it is not possible to encounter the superpowers". You can do if you want, because God supports you. This concept, raised by the superpowers through their agents, that you cannot go on with your life unless you lean on either of the two superpowers is completely wrong. October 28, 1981

دریافت طرح
اشتراک بخواهید می‌توانید
کلیدواژه:
امام خمینیاستکبار جهانیاسرائیلایمان به خدافلسطینخدا محوریقیام برای خدامبارزهما میتوانیمصهیونیسممبارزه با استکبارابرقدرتهاقدرتمبارزه علیه اسرائیلتوسل و توکل به خدادعوت به مبارزهکار برای خدارژیم صهیونیستی