جوانان قبل از انقلاب

شکنجه جوانان
تهیه عیش و نوش
جوانها، ذخایر کشور
منحرف کردن جوانان با اسامی فریبنده
زندان و تبعید جوانان
هجوم به مراکز علمی کشور
رفتار وحشیانه رژیم شاه با جوانان
به فحشا کشاندن نسل جوان
حمله سبعانه به جوانان
رژیم ظالم تشنه خون جوانان
کشته شدن جوانان
دستگیری جوانان
تمدن بزرگ به روی نعش جوانان
دانشگاهها قتلگاه جوانان
عقب نگه داشتن جوانان
پیر شدن جوانان در زندان شاه
گسترش ابزار فساد جوانان
تمسک شاه به توبه
استفاده غیر صحیح از مظاهر تمدن
فساد اخلاق جوانان
انهدام نیروی انسانی
زجرها و ناراحتی جوانان
سلب انسانیت از جوانان
ترویج فساد اخلاقی
مخالفت با فحشا
ابتذال سینماها
ازدیاد مراکز فحشا
آبادانی قبرستانها با شهادت جوانان
مقاومت جوانان در برابر توپ و تانک
اغفال جوانان
شهادت جوانان برای استقلال
پنجاه سال حبس جوانان
پنجاه سال انحراف
شکنجه و اعدام هزارها جوان
پخش مواد مخدر میان جوانان
شهادت دسته جمعی جوانان
بهانه برای دستگیری جوانان
سلب آزادی جوانان
تبلیغ مراکز فساد
گسترش مراکز فساد و فحشا برای جوانان قبل از انقلاب
به باد رفتن خزائن مملکت
گرفتن فکر جوانان
جلوگیری از به ثمر رسیدن جوانان
اعتیاد جوانان
خارج کردن جوانان از صحنه
دسیسه هایی که برای جوانان چیدند
مطبوعات و خدمت به اجانب
تهی کردن کشور از نیروی انسانی
پنجاه سال تربیت فاسد
تبلیغات انحرافی
غربزدگی جوانان
گسترش مراکز فساد
ایجاد زمینه فساد برای نسل جوان
راههای ایجاد فساد در جوانان
تحقیر جوانان
فساد به اسم تمدن
سازمان سیا عامل تباهی جوانان
مجلات افتضاح آمیز
رواج شهوترانی
فساد سینماها
ممانعت از رشد نیروی انسانی
ترس از رشد نیروی انسانی
حس اسلامیت انگیزه اصلی جوانان در انقلاب
آزادی فحشا خواست ابرقدرتها
توطئه روشنفکران غربزده برای جوانان
آزادی وارداتی
تلاش برای ترویج آزادی استعماری
تباهی جوانان
بی تفاوتی جوانان
نابودی نیروی انسانی
جدا کردن روحانی و دانشجو
بازی دادن جوانان
آزادی در مراکز فساد
بی تفاوتی جوانان
آزادی استعماری
مسخ جوانان
عادتهای ایجاد کننده فساد در جوانان
پنجاه سال تبهکاری
کشتن بهترین جوانها
فلج کردن افکار جوانان
بی تفاوت کردن قشر جوان
فساد و فحشا از روی نقشه
تهدید نفت و خطر جنگ
جلب جوانان به مراکز شهوانی
تبلیغات برای اغفال جوانان
آزادی صادراتی
گشایش ابواب فساد
خلع سلاح فکری جوانان
رادیو و تلویزیون و مسائل شهوانی
مطبوعات فاسد
لزوم تحول مطبوعات
کوشش برای فساد جوانان
نشریات غیر اسلامی
برنامه ریزی برای بی تفاوتی جوانان
گرفتن تمام ارزشهای انسانی
اعتصابات جوانان
تلاش برای بی خبری جوانان
فساد در خیابانها و مدارس
تحمیل وسایل فساد
سرگرم کردن جوانان با مراکز فحشا
تباهی نسل جوان
بدبین کردن جوانان به فرهنگ خودی
سرگرم کردن جوانان برای عقب نگه داشتن کشور
انزوای جوانان
عقب زدن ذهن جوانها
بی تفاوت کردن جوانان
پشت پا زدن به فرهنگ منحط