فیلم
 
کلیدواژه:

ارتش، ژاندارمری، پاسداران ملزم‌اند که با هم تفاهم داشته باشند؛ هماهنگ باشند. اگر هماهنگ نبودند، تادیب می‌شوند؛ مجرم‌اند. روسای ارتش موظف‌اند که اسباب جنگ برادرهای ما را، برادرهای پاسدار ما را فراهم کنند. تَعلُّل نکنند؛ آنها را مجهز کنند. باید با فوریت این ریشه‌های فساد را بِکَنَند. مهلت به این ریشه‌های فساد ندهند. سران اینها قابل هدایت نیستند. اینها از یهود بنی قُرَیْظَه بدترند! و اینها باید اعدام شوند.تمام کردستان، به استثنای این چند عددی که سران آنها هستند، در امان هستند. باب رحمت خدا بر روی آنها باز است؛ برادر ما هستند. نظر ما به برادران کردستانی از دیگر برادران بیشتر است. رفاه برای آنها حاصل می‌شود. حوایج آنها، چیزهایی که آنها می‌خواهند و مسموع است، به آنها داده می‌شود. تبلیغات سوء را توجه نکنید. اسلام به شما محبت دارد. رحمت اسلام به روی شما باز است، باب رحمت اسلام به روی شما باز است. این سران خائن را بگیرید و تحویل بدهید، برادران کُرد، اسلحه‌ها را کنار بگذارید، به آغوش اسلام درآیید و با برادران ارتشی‌تان کمک کنید و این ریشه‌های فساد را از بیخ و بُن درآورید. اسلام برای شما پناه است، اسلام صلاح شما را می‌خواهد. اینها که خرمنهای شما را آتش می‌زنند، اینها که جوانان شما را به کشتن می‌دهند، اینها جوانانی را که برای کمک به کشاورزان رفتند، برای پاکسازی رفتند، برای کمک رفتند، اعدام‌ می‌کنند؛ اینها انسان نیستند، اینها خوی حیوانی دارند، از خوی حیوانی هم بدتر! اینها می‌خواهند کردستان را به تباهی بکشند.
خداوند شماها را از شرِّ این مفسده جوها نجات بدهد. خداوند کردستان را از شرّ این جرثومه‌های فساد نجات بدهد. و ما به اذن خدا و ما به امر خدا با آنها با شدت رفتار می‌کنیم. و آنها را به همین زودی سرکوبی می‌کنیم رحمت بر تمام قشرهای کردستانی برادر ما؛ و غضب و لعنت بر سران مفسده جوی مُفْسِد آن سامان.

کلیپ تصویری
فیلم کوتاه
13 رجبآتش بسآخوند درباریآذربایجانآزادیآزادی احزابآزادی در نظام اسلامیآزادی مطبوعاتآستان قدس رضویآل سعودآلمانآمریکاآموزشآموزش و پرورشآیت الله شاه آبادیآیندهائمه جمعهائمه معصومین (ع)ابرقدرتهاابلیسابوالحسن بنی صدراحتکاراحزاب و گروههای سیاسیاحکام حجاحکام شرعاختلافاختلاف افکنیاختلاف نظراخلاصاخلاقادعیه و مناجاتارتشارتش شاهنشاهیارتش و مردماردنارزشهای انسانیاساتید دانشگاهیاستبداداستعماراستقامت در نهضتاستقلالاستکبار جهانیاسرائیلاسلاماسلام مکتب قیام و مبارزهاسلام و زناناسلام و سیاستاشرافی گریاشرافیتاشکاصلاح اموراصلاح جامعهاصلاح نفساصلاحات ارضیاعرابافغانستاناقتصاداقتصاد اسلامیاقتصاد مقاومتیالگوی اسلامیامام باقر (ع)امام حسن (ع)امام حسین (ع)امام خمینی درباره اختلاف قواامام رضا (ع)امام زمان (ع)امام سجاد (ع)امام صادق (ع)امام علی (ع)امام موسی صدرامامتامت اسلامیامتحان الهیامر به معروف و نهی از منکرامنیتامیدانبیاانتخاباتانتظار فرجانتقادانجمن‌های اسلامیانحرافانحراف اخلاقیانسانانسان کاملانسانیتانقلاب اسلامی ایرانانقلاب اسلامی و تحول جوانانانقلاب اسلامی و مستضعفانانگلیسانور ساداتاولیای الهیایام اللهایثارایرانایستادگیایمانایمان به خدابازاربازاریانبانکداریبختیاربرادری مسلمانانبرنامه ریزیبسیجبعثتبمبارانبندگیبنیاد مستضعفانبهائیتبیت المالبیداری مسلمینبیست و دوم بهمن 1357بیگانهبیماربیمارستانپاسدارانپانزده خردادپزشکان و پرستارانپیامبر اکرم (ص)پیامبرشناسیپیروزیپیروزی انقلابپیشرفتتاریخ اسلامیتبلیغاتتبلیغات استکبار جهانیتبلیغات برای انقلابتبلیغات ضد انقلاب داخلیتبلیغات ضد جمهوری اسلامیتجمل گراییتحریم اقتصادیتحریم تنباکوتحول اجتماعیتحول در افکار عمومی جهانتحول روحی جوانانتخصصتربیت انسانترکیهترورتروریستتروریسمتزکیه نفستسخیر سفارت آمریکاتسخیر لانه جاسوسی آمریکاتسلیمتشیّعتضعیف جمهوری اسلامیتضعیف مسئولینتعلیم و تربیتتعهدتعیین رهبریتفرقهتفسیر قرآنتقواتکلیفتوبهتوحیدتوطئهتولید ملیتهدید نظامیتهذیبثروتجاسوسیجامعهجامعه توحیدیجامعیت دینجانبازانجاهلیتجایگاه و حقوق زنجایگاه و نقش زنجبههجبهه ملیجمهوری اسلامیجنگجنگ تحمیلیجنگ جهانی دومجنگ حق و باطلجنگ سیاسیجنگ‌زدگانجواد فکوریجوانانجوانان قبل از انقلابجوانان، علم و تزکیهجوانیجهادجهاد اکبرجهاد سازندگیجهان اسلامجهان سومچرچیلحاکمیت مردم در نظام اسلامیحاکمین جورحب دنیاحب نفسحجحج خونینحجاجحجتیهحزب بعثحزب تودهحزب جمهوری اسلامیحزب دموکرات کردستانحسن صانعیحسن عارفیحسنهحسنی مبارکحضرت آدم (ع)حضرت ابراهیم (ع)حضرت زهرا (س)حضرت سلیمان (ع)حضرت عیسی (ع)حضرت موسی (ع)حفاظت پروازحفظ اسلامحفظ نظام اسلامیحق الناسحق وتوحقوق اقلیت ها در اسلامحقوق بشرحکایتحکومتحکومت اسلامیحکومت الهیحکومت پهلویحکومت دینیحکومت علویحکومت قبل از ظهورحکومت محرومینحکومت مهدویحکومت نبویحل اختلافاتحوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهخاطراتی از امامخانواده شهداخانه امام در جمارانخاورمیانهخدا محوریخداشناسیخدمت به اسلامخدمت به کشورخدمت به محرومینخدمت به مردمخرمشهرخودباختگیخودباوریخودبینیخودسازیخودکفاییخوزستانخیانتخیانتکاراندادگاهدانشدانش آموزاندانشجویاندانشگاه اسلامیدانشگاه قبل از انقلاب اسلامیدانشگاه و انقلاب فرهنگیدانشگاه و دانشگاهیاندشمندعادعای عرفهدفاعدفاع مقدسدفاع مقدس و دشمندفاع مقدس و شعارهای اصولی آندفاع و ایستادگیدنیادنیا پرستیدودستگیدولتدولت های منطقهدیکتاتوریدینذلترادیورئیس جمهوررباربوبیترحلت امام خمینیرحمانیترحمترزمندگان اسلامرسالت انبیارسانه های بیگانهرضا شاه پهلوی(رضاخان)رضای الهیرفراندوم جمهوری اسلامیروحانیتروحیه انقلابیروز جهانی قدسروزهروشنفکرانروضهروضه خوانیرهبری انقلابریا و تزویرریاست جمهوریزبان خارجیزلزلهزن و خانوادهزنانزنان و انقلاب اسلامیزندانساده زیستیساده زیستی مسئولینسازشسازمان اطلاعاتسازمان امنیتسازمان چریکهای فدایی خلق ایرانسازمان مجاهدین خلقسازمان مللسازمان های بین المللیساواکسپاه پاسدارانسران قوای سه گانهسران کشورهای اسلامیسرمایه داریسعادتسکولاریزمسلاح اتمیسلاح جنگیسنی(اهل سنت)سیاستسیاست اخلاقیسید ابوالقاسم کاشانیسید احمد خمینیسید حسن مدرسسید عبدالکریم هاشمی نژادسید علی اکبر محتشمی پورسید علی خامنه‌ایسید محسن حکیمسید محمد حسینی بهشتیسید محمدباقر حکیمسید محمدباقر صدرسید محمدکاظم شریعتمداریسید محمود دعاییسید مصطفی خمینیسینماشاهنشاهیشب قدرشرکت نفتشورای اسلامی شهر و روستاشورای امنیتشورای رهبریشورای نگهبانشورویشهادتشهداشهواتشیخ فضل الله نوریشیطانصادق قطب زادهصبرصدا و سیماصدامصدر اسلامصدور انقلابصدوراسلامصفات خداصلحصنعتصهیونیسمضد انقلابضیافت الهیطاغوتظالمظلمظهورعالم مادهعالمِ فاسدعدالتعدالت اجتماعیعراقعربستانعرفانعزاداریعزاداری سیدالشهدا (ع)عزتعشایرعفو رهبریعلمعلمای اسلامیعلوم اسلامیعلوم انسانیعلی اکبر هاشمی رفسنجانیعلی قدوسیعملعید فطرعید قربانغدیرخمغربغربزدگیغرورغضبغفلتفاسدفتنهفحشافرانسهفرهنگفسادفطرتفعالیت اجتماعیفقرفقهفلسطینفلسفهفیلم سازیقاجارقاضیقانونقانون اساسیقدرتقدرت جمهوری اسلامیقدرت دفاعیقدرت موشکیقدس شریفقرآنقصاصقضاوتقطعنامه فاسقمقوای انتظامیقوای مسلحقوای مسلح و سلسله مراتبقوای مسلح و مردمقومیت ها در نگاه امام خمینیقوه قضائیهقیام برای خداقیام عاشوراکاخ نشینکاخ نشینی و کوخ نشینیکارکارگرانکارگران و کارمندانکارگزاران نظام اسلامیکربلاکردستانکشاورزانکشاورزیکشف حجابکشورهای اسلامیکشورهای غیر متعهدکعبهکفارکمالکمپ دیویدکمک به هموطنکمونیسمکمیته امدادکوخ نشینکودتاگروهک هاگروههای چپ(مارکسیستی و کمونیستی)گزینشگناهلبنانلیبیلیله القدرما میتوانیمماجرای طبسمادیاتماه رجبماه رمضانماه شعبانماه محرممبارزهمبارزه با استکبارمبارزه با فسادمتفقینمجازاتمجالس عزاداریمجلس خبرگانمجلس خبرگان قانون اساسیمجلس شورای اسلامیمجلس شورای ملیمحرم و عاشورامحرومینمحمد حسن رحیمیانمحمد مصدقمحمدجواد باهنرمحمدرضا شاه پهلویمحمدعلی رجائیمخالفین جمهوری اسلامیمدارسمدافعان حرممدرسه فیضیه قممراجع اسلاممراقبهمرتضی مطهریمردممرفهینمساجدمسامحهمسئولیتمسئولیت ملتمسئولینمستضعفینمستکبرینمسعود رجویمسلمینمسیحیتمشارکت زنانمشروطهمشکلاتمصالح کشورمصرمصطفی چمرانمصلحتمطبوعات و رسانه‌هامظلوممظلومینمعارفمعلمانمعلولینمعنویاتمعنویتمقاومتمکهملائکهملت ایرانملتهاملی‌گرایان و لیبرال‌هاملی‌گراییمناجات شعبانیهمنافقینمنتظر حقیقیمهدی بازرگانمیرزای شیرازیناامیدینبوتنژادپرستینسل انقلاب اسلامینصرت الهینظام اسلامینفاقنفسنفوذنفی استکبارنقش زنان در نهضتنقش مردمنمازنماز جمعهنوروزنوفل لوشاتونویسندگان و گویندگاننهج البلاغهنهضت آزادینهضت اسلامینهضت سوادآموزینیتنیروهای مسلحنیروی انسانینیروی هوایینیمه شعبانوابستگیوابستگی به دنیاوحدتوحدت جهان اسلاموحدت وجودورزشورزشکارانوزارت ارشادوزارت بهداشتوزارت خارجهوزارتخانه ها و اداراتوظیفهولایتولایت فقیهولی شناسیهفتم تیر 1360هفته وحدتهفدهم شهریور 1357هوای نفسهیات مذهبیهیاتهای بازسازی‌هیتلریهود
آرشیو بیانات
 
عنوان