فیلم
 
کلیدواژه:

اهل معرفت می‌گویند که هر چیزی که در بهشت و در جهنم ظهور پیدا می‌کند سابقه ندارد، از خود آدم است... این طور نیست که خدای تبارک و تعالی یک آتشی تهیه کرده است که ما را بسوزاند، ما خودمان تهیه می‌کنیم. در قرآن هم هست که اینها اعمال شماست که به خودتان رد می‌شود.

کلیپ تصویری
فیلم کوتاه
13 رجبآتش بسآخرتآخوند درباریآذربایجانآزادیآزادی احزابآزادی در نظام اسلامیآزادی مطبوعاتآستان قدس رضویآل سعودآلمانآمریکاآموزشآموزش و پرورشآیت الله شاه آبادیآیندهائمه جمعهائمه معصومین (ع)ابراهیم یزدیابرقدرتهاابلیسابوالحسن بنی صدراجرای سرود در مقابل امام خمینیاحتکاراحزاب و گروههای سیاسیاحکام حجاحکام شرعاختلافاختلاف افکنیاختلاف نظراخلاصاخلاقادعیه و مناجاتارتشارتش شاهنشاهیارتش و مردماردنارزشهای انسانیاساتید دانشگاهیاستبداداستعماراستقامت در نهضتاستقبال مردم از امام خمینیاستقلالاستکبار جهانیاسرائیلاسلاماسلام مکتب قیام و مبارزهاسلام و زناناسلام و سیاستاشرافی گریاشرافیتاشکاصلاح اموراصلاح جامعهاصلاح نفساصلاحات ارضیاعرابافغانستاناقتصاداقتصاد اسلامیاقتصاد مقاومتیاقلیت های مذهبیاقوامالگوی اسلامیامام باقر (ع)امام حسن (ع)امام حسین (ع)امام خمینیامام خمینی درباره اختلاف قواامام رضا (ع)امام زمان (ع)امام سجاد (ع)امام صادق (ع)امام علی (ع)امام موسی صدرامامتامت اسلامیامتحان الهیامر به معروف و نهی از منکرامنیتامیدانبیاانتخاباتانتظار فرجانتقادانجمن‌های اسلامیانحرافانحراف اخلاقیانسانانسان کاملانسانیتانقلاب اسلامی ایرانانقلاب اسلامی و تحول جوانانانقلاب اسلامی و مستضعفانانگلیسانور ساداتاولیای الهیایام اللهایثارایرانایستادگیایمانایمان به خدابازاربازاریانبانکداریبختیاربرادری مسلمانانبرنامه ریزیبسیجبعثتبمبارانبندگیبنیاد مستضعفانبهائیتبهشت زهرابیت المالبیداری مسلمینبیست و دوم بهمن 1357بیگانهبیماربیمارستانپاپپاسدارانپاکستانپانزده خردادپزشکان و پرستارانپیامبر اکرم (ص)پیامبرشناسیپیروزیپیروزی انقلابپیشرفتتاریخ اسلامیتبعیدتبلیغاتتبلیغات استکبار جهانیتبلیغات برای انقلابتبلیغات ضد انقلاب داخلیتبلیغات ضد جمهوری اسلامیتجمل گراییتحریم اقتصادیتحریم تنباکوتحول اجتماعیتحول در افکار عمومی جهانتحول روحی جوانانتخصصتربیت انسانترکیهترورتروریستتروریسمتزکیه نفستسخیر سفارت آمریکاتسخیر لانه جاسوسی آمریکاتسلیمتشیّعتضعیف جمهوری اسلامیتضعیف مسئولینتعلیم و تربیتتعهدتعیین رهبریتفرقهتفسیر قرآنتقواتکلیفتوبهتوحیدتوطئهتولید ملیتهدید نظامیتهذیبثروتجاسوسیجامعهجامعه توحیدیجامعیت دینجانبازانجاهلیتجایگاه و حقوق زنجایگاه و نقش زنجبههجبهه ملیجمهوری اسلامیجنگجنگ تحمیلیجنگ جهانی دومجنگ حق و باطلجنگ سیاسیجنگ صفینجنگ‌زدگانجواد فکوریجوانانجوانان قبل از انقلابجوانان، علم و تزکیهجوانیجهادجهاد اکبرجهاد سازندگیجهان اسلامجهان سومجیمی کارترچرچیلچهارده خرداد 1368حاکمیت مردم در نظام اسلامیحاکمین جورحب دنیاحب نفسحجحج خونینحجاجحجتیهحزب بعثحزب تودهحزب جمهوری اسلامیحزب دموکرات کردستانحسن صانعیحسن عارفیحسنهحسنی مبارکحسینیه جمارانحضرت آدم (ع)حضرت ابراهیم (ع)حضرت زهرا (س)حضرت سلیمان (ع)حضرت عیسی (ع)حضرت موسی (ع)حفاظت پروازحفظ اسلامحفظ نظام اسلامیحق الناسحق وتوحقوق اقلیت ها در اسلامحقوق بشرحکایتحکومتحکومت اسلامیحکومت الهیحکومت دینیحکومت علویحکومت قبل از ظهورحکومت محرومینحکومت مهدویحکومت نبویحل اختلافاتحوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهخاطراتی از امامخانواده شهداخانه امام در جمارانخاورمیانهخدا محوریخداشناسیخدمت به اسلامخدمت به کشورخدمت به محرومینخدمت به مردمخدیجه ثقفیخرمشهرخودباختگیخودباوریخودبینیخودسازیخودکفاییخوزستانخیانتخیانتکاراندادگاهدانشدانش آموزاندانشجویاندانشگاه اسلامیدانشگاه قبل از انقلاب اسلامیدانشگاه و انقلاب فرهنگیدانشگاه و دانشگاهیاندشمندعادعای عرفهدفاعدفاع مقدسدفاع مقدس و دشمندفاع مقدس و شعارهای اصولی آندفاع و ایستادگیدموکراسیدنیادنیا پرستیدوازدهم بهمن 1357دودستگیدولتدولت موقتدولت های منطقهدیکتاتوریدینذلترادیورئیس جمهوررباربوبیترحلت امام خمینیرحمانیترحمترزمندگان اسلامرزمندگان صدر اسلامرژیم پهلویرسالت انبیارسانه های بیگانهرضا شاه پهلوی(رضاخان)رضای الهیرفراندوم جمهوری اسلامیروابط بین المللروحانیتروحیه انقلابیروز جهانی قدسروزهروشنفکرانروضهروضه خوانیرهبری انقلابریا و تزویرریاست جمهوریزبان خارجیزلزلهزن و خانوادهزنانزنان و انقلاب اسلامیزندانژاپنساده زیستیساده زیستی مسئولینسازشسازمان اطلاعاتسازمان امنیتسازمان چریکهای فدایی خلق ایرانسازمان مجاهدین خلقسازمان مللسازمان های بین المللیساواکسپاه پاسدارانسخنرانی امام خمینی در بهشت زهراسران قوای سه گانهسران کشورهای اسلامیسرمایه داریسعادتسکولاریزمسلاح اتمیسلاح جنگیسنی(اهل سنت)سیاستسیاست اخلاقیسید ابوالقاسم کاشانیسید احمد خمینیسید حسن مدرسسید عبدالکریم موسوی اردبیلیسید عبدالکریم هاشمی نژادسید علی اکبر محتشمی پورسید علی خامنه‌ایسید محسن حکیمسید محمد حسینی بهشتیسید محمدباقر حکیمسید محمدباقر صدرسید محمدکاظم شریعتمداریسید محمود دعاییسید مصطفی خمینیسیستان و بلوچستانسینماسینما رکس آبادانشاهنشاهیشب قدرشرکت نفتشورای اسلامی شهر و روستاشورای امنیتشورای انقلابشورای رهبریشورای نگهبانشورویشهادتشهداشهرداریشهواتشیخ فضل الله نوریشیطانصادق خلخالیصادق قطب زادهصبرصدا و سیماصدامصدر اسلامصدور انقلابصدوراسلامصفات خداصلحصنعتصهیونیسمضد انقلابضیافت الهیطاغوتظالمظلمظهورعالم مادهعالمِ فاسدعدالتعدالت اجتماعیعراقعربستانعرفانعزاداریعزاداری سیدالشهدا (ع)عزتعشایرعشقعفو رهبریعلمعلمای اسلامیعلوم اسلامیعلوم انسانیعلی اکبر هاشمی رفسنجانیعلی قدوسیعملعید فطرعید قربانغدیرخمغربغربزدگیغرورغضبغفلتفاسدفتنهفحشافرانسهفرانسهفرودگاه مهرآبادفرهنگفسادفطرتفعالیت اجتماعیفقرفقهفلسطینفلسفهفیلم سازیقاجارقاضیقانونقانون اساسیقدرتقدرت جمهوری اسلامیقدرت دفاعیقدرت موشکیقدس شریفقرآنقصاصقضاوتقطعنامه فاسقمقوای انتظامیقوای مسلحقوای مسلح و سلسله مراتبقوای مسلح و مردمقومیت ها در نگاه امام خمینیقوه قضائیهقیام برای خداقیام عاشوراکاخ نشینکاخ نشینی و کوخ نشینیکارکارگرانکارگران و کارمندانکارگزاران نظام اسلامیکربلاکردستانکشاورزانکشاورزیکشف حجابکشورهای اسلامیکشورهای غیر متعهدکعبهکفارکمالکمپ دیویدکمک به هموطنکمونیسمکمیته امدادکوخ نشینکودتاکودکانگروهک هاگروههای چپ(مارکسیستی و کمونیستی)گزینشگناهلبنانلیبیلیله القدرما میتوانیمماجرای طبسمادیاتماه رجبماه رمضانماه شعبانماه محرممبارزهمبارزه با استکبارمبارزه با فسادمتفقینمجازاتمجالس عزاداریمجلس خبرگانمجلس خبرگان قانون اساسیمجلس شورای اسلامیمجلس شورای ملیمحرم و عاشورامحرومینمحمد اصفهانیمحمد حسن رحیمیانمحمد صدوقیمحمد کوثریمحمد مصدقمحمد مفتحمحمدجواد باهنرمحمدرضا شاه پهلویمحمدعلی رجاییمخالفین جمهوری اسلامیمدارسمدافعان حرممدرسه عالی شهید مطهریمدرسه فیضیه قممراجع اسلاممراقبهمرتضی مطهریمردممردم سالاری دینیمرفهینمساجدمسامحهمسئولیتمسئولیت ملتمسئولینمستضعفینمستکبرینمسعود رجویمسلمینمسیحیتمشارکت زنانمشروطهمشکلاتمصاحبه خارجیمصالح کشورمصرمصطفی چمرانمصلحتمطبوعات و رسانه‌هامظلوممظلومینمعارفمعجزهمعلمانمعلولینمعنویاتمعنویتمقاومتمکهملائکهملت ایرانملتهاملی‌گرایان و لیبرال‌هاملی‌گراییمناجات شعبانیهمنافقینمنتظر حقیقیموسیقیمومنینمهدی بازرگانمیرزای شیرازیناامیدینبوتنزدیکان و منسوبین امام خمینینژادپرستینسل انقلاب اسلامینصرت الهینظام اسلامینظم در کلام امام خمینینفاقنفسنفوذنفی استکبارنقش زنان در نهضتنقش مردمنمازنماز جمعهنوروزنوفل لوشاتونویسندگان و گویندگاننهج البلاغهنهضت آزادینهضت اسلامینهضت سوادآموزینیتنیروهای مسلحنیروی انسانینیروی هوایینیمه شعبانوابستگیوابستگی به دنیاوحدتوحدت جهان اسلاموحدت وجودورزشورزشکارانوزارت ارشادوزارت بهداشتوزارت خارجهوزارتخانه ها و اداراتوظیفهولایتولایت فقیهولی شناسیهفتم تیر 1360هفته وحدتهفدهم شهریور 1357هوای نفسهیات مذهبیهیاتهای بازسازی‌هیتلریهود
آرشیو بیانات