فیلم
 
کلیدواژه:

نفس انسان سرکش است. و سرکشی آن انسان را به زمین می‌زند. همان طوری که اگر انسان سوار یک اسب سرکش باشد و مهار نداشته باشد این اسب سرکش انسان را به هلاکت می‌رساند، نفس انسان بدتر از هر سرکشی است. سرکشی نفس، انسان را به هلاکت می‌رساند. هر قدمی که برای تعلیم و تعلم برمی‌دارید، همراه آن قدم، قدمی باشد برای مهار کردن نفستان که از این سرکشی که دارد و آزادی که برای خودش فرض می‌کند که هیچ مهاری در کار نباشد؛ خودتان مهار کنید نفس خودتان را.

فیلم کوتاه
13 رجبآتش بسآخرتآخوند درباریآذربایجانآزادیآزادی احزابآزادی در نظام اسلامیآزادی مطبوعاتآستان قدس رضویآل سعودآلمانآمریکاآموزشآموزش و پرورشآیت الله شاه آبادیآیندهائمه جمعهائمه معصومین (ع)ابراهیم یزدیابرقدرتهاابلیسابوالحسن بنی صدراجرای سرود در مقابل امام خمینیاحتکاراحزاب و گروههای سیاسیاحکام حجاحکام شرعاختلافاختلاف افکنیاختلاف نظراخلاصاخلاقادعیه و مناجاتارتشارتش شاهنشاهیارتش و مردماردنارزشهای انسانیاساتید دانشگاهیاستبداداستعماراستقامت در نهضتاستقبال مردم از امام خمینیاستقلالاستکبار جهانیاسرائیلاسلاماسلام مکتب قیام و مبارزهاسلام و زناناسلام و سیاستاسماءاللهاشرافی گریاشرافیتاشکاصلاح اموراصلاح جامعهاصلاح نفساصلاحات ارضیاعرابافغانستاناقتصاداقتصاد اسلامیاقتصاد مقاومتیاقلیت های مذهبیاقوامالگوی اسلامیامام باقر (ع)امام حسن (ع)امام حسین (ع)امام خمینیامام خمینی درباره اختلاف قواامام رضا (ع)امام زمان (ع)امام سجاد (ع)امام صادق (ع)امام علی (ع)امام موسی صدرامامتامت اسلامیامتحان الهیامر به معروف و نهی از منکرامنیتامیدامیرالمومنین علیه‌السلامانبیاانتخاباتانتظار فرجانتقادانجمن‌های اسلامیانحرافانحراف اخلاقیاندیشه توحیدیانس با قرآنانسانانسان کاملانسانیتانقلاب اسلامی ایرانانقلاب اسلامی و تحول جوانانانقلاب اسلامی و مستضعفانانگلیسانور ساداتاولیای الهیاهمیت دوران جوانیایام اللهایثارایرانایستادگیایمانایمان به خدابازاربازاریانبانکداریبختیاربرادری مسلمانانبرنامه ریزیبسیجبعثتبمبارانبندگیبنیاد مستضعفانبهائیتبهشت زهرابیت المالبیداری مسلمینبیست و دوم بهمن 1357بیگانهبیماربیمارستانبینش الهیپاپپاسدارانپاکستانپانزده خردادپرهیز از خودنماییپرهیز از غیبت کردنپزشکان و پرستارانپیامبر اکرم (ص)پیامبرشناسیپیروزیپیروزی انقلابپیشرفتتاریخ اسلامیتبعیدتبلیغاتتبلیغات استکبار جهانیتبلیغات برای انقلابتبلیغات ضد انقلاب داخلیتبلیغات ضد جمهوری اسلامیتجمل گراییتحریم اقتصادیتحریم تنباکوتحول اجتماعیتحول در افکار عمومی جهانتحول روحی جوانانتخصصتدبر در قرآنتربیت انسانترکیهترورتروریستتروریسمتزکیه نفستسخیر سفارت آمریکاتسخیر لانه جاسوسی آمریکاتسلیمتشیّعتضعیف جمهوری اسلامیتضعیف مسئولینتعلیم و تربیتتعهدتعیین رهبریتفرقهتفسیر سوره حمدتفسیر قرآنتقرب به خداتقواتکلیفتوبهتوحیدتوطئهتولید ملیتهدید نظامیتهذیبثروتجاسوسیجامعهجامعه توحیدیجامعیت دینجانبازانجاهلیتجایگاه و حقوق زنجایگاه و نقش زنجبههجبهه ملیجمهوری اسلامیجنگجنگ تحمیلیجنگ جهانی دومجنگ حق و باطلجنگ سیاسیجنگ صفینجنگ‌زدگانجواد فکوریجوانانجوانان قبل از انقلابجوانان، علم و تزکیهجوانیجهادجهاد اکبرجهاد سازندگیجهان اسلامجهان سومجیمی کارترچرچیلچهارده خرداد 1368حاکمیت مردم در نظام اسلامیحاکمین جورحب دنیاحب نفسحجحج خونینحجاجحجتیهحزب بعثحزب تودهحزب جمهوری اسلامیحزب دموکرات کردستانحسن صانعیحسن عارفیحسنهحسنی مبارکحسینیه جمارانحضرت آدم (ع)حضرت ابراهیم (ع)حضرت زهرا (س)حضرت سلیمان (ع)حضرت عیسی (ع)حضرت موسی (ع)حفاظت پروازحفظ اسلامحفظ نظام اسلامیحق الناسحق وتوحقوق اقلیت ها در اسلامحقوق بشرحکایتحکومتحکومت اسلامیحکومت الهیحکومت دینیحکومت علویحکومت قبل از ظهورحکومت محرومینحکومت مهدویحکومت نبویحل اختلافاتحوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهخاطراتی از امامخانواده شهداخانه امام در جمارانخاورمیانهخدا محوریخداشناسیخدمت به اسلامخدمت به کشورخدمت به محرومینخدمت به مردمخدیجه ثقفیخرمشهرخود شناسیخودباختگیخودباوریخودبینیخودخواهیخودسازیخودکفاییخوزستانخویشتن شناسیخیانتخیانتکاراندادگاهدانشدانش آموزاندانشجویاندانشگاه اسلامیدانشگاه قبل از انقلاب اسلامیدانشگاه و انقلاب فرهنگیدانشگاه و دانشگاهیاندشمندعادعای عرفهدفاعدفاع مقدسدفاع مقدس و دشمندفاع مقدس و شعارهای اصولی آندفاع و ایستادگیدموکراسیدنیادنیا پرستیدنیای فانیدوازدهم بهمن 1357دودستگیدوری از دنیا پرستیدولتدولت موقتدولت های منطقهدیکتاتوریدینذکر خداذلترادیورئیس جمهوررباربوبیترحلت امام خمینیرحمانیترحمترزمندگان اسلامرزمندگان صدر اسلامرژیم پهلویرسالت انبیارسانه های بیگانهرضا شاه پهلوی(رضاخان)رضای الهیرفراندوم جمهوری اسلامیروابط بین المللروحانیتروحیه انقلابیروز جهانی قدسروزهروشنفکرانروضهروضه خوانیرهبری انقلابریا و تزویرریاست جمهوریزبان خارجیزلزلهزن و خانوادهزنانزنان و انقلاب اسلامیزندانژاپنساده زیستیساده زیستی مسئولینسازشسازمان اطلاعاتسازمان امنیتسازمان چریکهای فدایی خلق ایرانسازمان مجاهدین خلقسازمان مللسازمان های بین المللیساواکسپاه پاسدارانسخنرانی امام خمینی در بهشت زهراسران قوای سه گانهسران کشورهای اسلامیسرمایه داریسعادتسکولاریزمسلاح اتمیسلاح جنگیسنی(اهل سنت)سیاستسیاست اخلاقیسید ابوالقاسم کاشانیسید احمد خمینیسید حسن مدرسسید عبدالکریم موسوی اردبیلیسید عبدالکریم هاشمی نژادسید علی اکبر محتشمی پورسید علی خامنه‌ایسید محسن حکیمسید محمد حسینی بهشتیسید محمدباقر حکیمسید محمدباقر صدرسید محمدکاظم شریعتمداریسید محمود دعاییسید مصطفی خمینیسیستان و بلوچستانسینماسینما رکس آبادانشاهنشاهیشب قدرشرکت نفتشکرگذاریشورای اسلامی شهر و روستاشورای امنیتشورای انقلابشورای رهبریشورای نگهبانشورویشهادتشهداشهرداریشهواتشیخ فضل الله نوریشیطانصادق خلخالیصادق قطب زادهصبرصدا و سیماصدامصدر اسلامصدور انقلابصدوراسلامصفات خداصلحصنعتصهیونیسمضد انقلابضیافت الهیطاغوتظالمظلمظهورعالم پس از مرگعالم مادهعالمِ فاسدعبادتعدالتعدالت اجتماعیعراقعربستانعرفانعزاداریعزاداری سیدالشهدا (ع)عزتعشایرعشقعفو رهبریعلمعلمای اسلامیعلوم اسلامیعلوم انسانیعلی اکبر هاشمی رفسنجانیعلی قدوسیعملعید فطرعید قربانغدیرخمغربغربزدگیغرورغضبغفلتفاسدفتنهفحشافرانسهفرانسهفرودگاه مهرآبادفرهنگفسادفطرتفعالیت اجتماعیفقرفقهفلسطینفلسفهفیلم سازیقاجارقاضیقانونقانون اساسیقدرتقدرت جمهوری اسلامیقدرت دفاعیقدرت موشکیقدس شریفقرآنقصاصقضاوتقطعنامه فاسقمقوای انتظامیقوای مسلحقوای مسلح و سلسله مراتبقوای مسلح و مردمقومیت ها در نگاه امام خمینیقوه قضائیهقیام برای خداقیام عاشوراکاخ نشینکاخ نشینی و کوخ نشینیکارکار برای خداکارگرانکارگران و کارمندانکارگزاران نظام اسلامیکتب تفسیرکربلاکردستانکشاورزانکشاورزیکشف حجابکشورهای اسلامیکشورهای غیر متعهدکعبهکفارکمالکمپ دیویدکمک به هموطنکمونیسمکمیته امدادکوخ نشینکودتاکودکانگروهک هاگروههای چپ(مارکسیستی و کمونیستی)گزینشگناهلبنانلیبیلیله القدرما میتوانیمماجرای طبسمادیاتماه رجبماه رمضانماه شعبانماه محرممبارزهمبارزه با استکبارمبارزه با فسادمتفقینمجازاتمجالس عزاداریمجلس خبرگانمجلس خبرگان قانون اساسیمجلس شورای اسلامیمجلس شورای ملیمحرم و عاشورامحرومینمحمد اصفهانیمحمد حسن رحیمیانمحمد صدوقیمحمد کوثریمحمد مصدقمحمد مفتحمحمدجواد باهنرمحمدرضا شاه پهلویمحمدعلی رجاییمخالفین جمهوری اسلامیمدارسمدافعان حرممدرسه عالی شهید مطهریمدرسه فیضیه قممراجع اسلاممراقبهمرتضی مطهریمردممردم سالاری دینیمرفهینمساجدمسامحهمسئولیتمسئولیت ملتمسئولینمستضعفینمستکبرینمسعود رجویمسلمینمسیحیتمشارکت زنانمشروطهمشکلاتمصاحبه خارجیمصالح کشورمصرمصطفی چمرانمصلحتمطبوعات و رسانه‌هامظلوممظلومینمظهر تجلی صفات خداوندمعارفمعجزهمعلمانمعلولینمعنویاتمعنویتمقاومتمکهملائکهملت ایرانملتهاملی‌گرایان و لیبرال‌هاملی‌گراییمناجات شعبانیهمنافقینمنتظر حقیقیموسیقیمومنینمهدی بازرگانمیرزای شیرازیناامیدینبوتنزدیکان و منسوبین امام خمینینژادپرستینسل انقلاب اسلامینصرت الهینظام اسلامینظم در کلام امام خمینینفاقنفسنفوذنفی استکبارنقش زنان در نهضتنقش مردمنمازنماز جمعهنوروزنوفل لوشاتونویسندگان و گویندگاننهج البلاغهنهضت آزادینهضت اسلامینهضت سوادآموزینیتنیروهای مسلحنیروی انسانینیروی هوایینیمه شعبانوابستگیوابستگی به دنیاوحدتوحدت جهان اسلاموحدت وجودورزشورزشکارانوزارت ارشادوزارت بهداشتوزارت خارجهوزارتخانه ها و اداراتوظیفهولایتولایت تکوینی ائمهولایت فقیهولی شناسیهفتم تیر 1360هفته وحدتهفدهم شهریور 1357هوای نفسهیات مذهبیهیاتهای بازسازی‌هیتلریاد خدایادآوری مرگیهود
آرشیو بیانات