فیلم
 
کلیدواژه:

امروز تقریباً تمام تبلیغاتی که در رسانه‌های گروهی و در مطبوعات شرق و غرب هست، تمام آنها بر ضد جمهوری اسلامی یا می‌نویسند و یا می‌گویند. و نکته هم معلوم است که جمهوری اسلامی بنا دارد بر اینکه استقلال خودش را حفظ کند و دست دیگران را و دست جهانخواران را و آنهایی [را] که وابسته به آنهاست، از کشور خودش قطع کند و آرزو دارد که تمام کشورهای اسلامی، تمام حکومتهایی که بر کشورهای اسلامی سلطه دارند و- به اصطلاح- حاکم هستند، آرزو دارد جمهوری اسلامی که آنها هم از این خواب گران برخیزند.

کلیپ تصویری
فیلم کوتاه
13 رجبآتش بسآخرتآخوند درباریآذربایجانآزادیآزادی احزابآزادی در نظام اسلامیآزادی مطبوعاتآستان قدس رضویآل سعودآلمانآمریکاآموزشآموزش و پرورشآیت الله شاه آبادیآیندهائمه جمعهائمه معصومین (ع)ابراهیم یزدیابرقدرتهاابلیسابوالحسن بنی صدراجرای سرود در مقابل امام خمینیاحتکاراحزاب و گروههای سیاسیاحکام حجاحکام شرعاختلافاختلاف افکنیاختلاف نظراخلاصاخلاقادعیه و مناجاتارتشارتش شاهنشاهیارتش و مردماردنارزشهای انسانیاساتید دانشگاهیاستبداداستعماراستقامت در نهضتاستقبال مردم از امام خمینیاستقلالاستکبار جهانیاسرائیلاسلاماسلام مکتب قیام و مبارزهاسلام و زناناسلام و سیاستاشرافی گریاشرافیتاشکاصلاح اموراصلاح جامعهاصلاح نفساصلاحات ارضیاعرابافغانستاناقتصاداقتصاد اسلامیاقتصاد مقاومتیاقلیت های مذهبیاقوامالگوی اسلامیامام باقر (ع)امام حسن (ع)امام حسین (ع)امام خمینیامام خمینی درباره اختلاف قواامام رضا (ع)امام زمان (ع)امام سجاد (ع)امام صادق (ع)امام علی (ع)امام موسی صدرامامتامت اسلامیامتحان الهیامر به معروف و نهی از منکرامنیتامیدانبیاانتخاباتانتظار فرجانتقادانجمن‌های اسلامیانحرافانحراف اخلاقیانسانانسان کاملانسانیتانقلاب اسلامی ایرانانقلاب اسلامی و تحول جوانانانقلاب اسلامی و مستضعفانانگلیسانور ساداتاولیای الهیایام اللهایثارایرانایستادگیایمانایمان به خدابازاربازاریانبانکداریبختیاربرادری مسلمانانبرنامه ریزیبسیجبعثتبمبارانبندگیبنیاد مستضعفانبهائیتبهشت زهرابیت المالبیداری مسلمینبیست و دوم بهمن 1357بیگانهبیماربیمارستانپاپپاسدارانپاکستانپانزده خردادپزشکان و پرستارانپیامبر اکرم (ص)پیامبرشناسیپیروزیپیروزی انقلابپیشرفتتاریخ اسلامیتبعیدتبلیغاتتبلیغات استکبار جهانیتبلیغات برای انقلابتبلیغات ضد انقلاب داخلیتبلیغات ضد جمهوری اسلامیتجمل گراییتحریم اقتصادیتحریم تنباکوتحول اجتماعیتحول در افکار عمومی جهانتحول روحی جوانانتخصصتربیت انسانترکیهترورتروریستتروریسمتزکیه نفستسخیر سفارت آمریکاتسخیر لانه جاسوسی آمریکاتسلیمتشیّعتضعیف جمهوری اسلامیتضعیف مسئولینتعلیم و تربیتتعهدتعیین رهبریتفرقهتفسیر قرآنتقواتکلیفتوبهتوحیدتوطئهتولید ملیتهدید نظامیتهذیبثروتجاسوسیجامعهجامعه توحیدیجامعیت دینجانبازانجاهلیتجایگاه و حقوق زنجایگاه و نقش زنجبههجبهه ملیجمهوری اسلامیجنگجنگ تحمیلیجنگ جهانی دومجنگ حق و باطلجنگ سیاسیجنگ صفینجنگ‌زدگانجواد فکوریجوانانجوانان قبل از انقلابجوانان، علم و تزکیهجوانیجهادجهاد اکبرجهاد سازندگیجهان اسلامجهان سومجیمی کارترچرچیلچهارده خرداد 1368حاکمیت مردم در نظام اسلامیحاکمین جورحب دنیاحب نفسحجحج خونینحجاجحجتیهحزب بعثحزب تودهحزب جمهوری اسلامیحزب دموکرات کردستانحسن صانعیحسن عارفیحسنهحسنی مبارکحسینیه جمارانحضرت آدم (ع)حضرت ابراهیم (ع)حضرت زهرا (س)حضرت سلیمان (ع)حضرت عیسی (ع)حضرت موسی (ع)حفاظت پروازحفظ اسلامحفظ نظام اسلامیحق الناسحق وتوحقوق اقلیت ها در اسلامحقوق بشرحکایتحکومتحکومت اسلامیحکومت الهیحکومت دینیحکومت علویحکومت قبل از ظهورحکومت محرومینحکومت مهدویحکومت نبویحل اختلافاتحوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهخاطراتی از امامخانواده شهداخانه امام در جمارانخاورمیانهخدا محوریخداشناسیخدمت به اسلامخدمت به کشورخدمت به محرومینخدمت به مردمخدیجه ثقفیخرمشهرخودباختگیخودباوریخودبینیخودسازیخودکفاییخوزستانخیانتخیانتکاراندادگاهدانشدانش آموزاندانشجویاندانشگاه اسلامیدانشگاه قبل از انقلاب اسلامیدانشگاه و انقلاب فرهنگیدانشگاه و دانشگاهیاندشمندعادعای عرفهدفاعدفاع مقدسدفاع مقدس و دشمندفاع مقدس و شعارهای اصولی آندفاع و ایستادگیدموکراسیدنیادنیا پرستیدوازدهم بهمن 1357دودستگیدولتدولت موقتدولت های منطقهدیکتاتوریدینذلترادیورئیس جمهوررباربوبیترحلت امام خمینیرحمانیترحمترزمندگان اسلامرزمندگان صدر اسلامرژیم پهلویرسالت انبیارسانه های بیگانهرضا شاه پهلوی(رضاخان)رضای الهیرفراندوم جمهوری اسلامیروابط بین المللروحانیتروحیه انقلابیروز جهانی قدسروزهروشنفکرانروضهروضه خوانیرهبری انقلابریا و تزویرریاست جمهوریزبان خارجیزلزلهزن و خانوادهزنانزنان و انقلاب اسلامیزندانژاپنساده زیستیساده زیستی مسئولینسازشسازمان اطلاعاتسازمان امنیتسازمان چریکهای فدایی خلق ایرانسازمان مجاهدین خلقسازمان مللسازمان های بین المللیساواکسپاه پاسدارانسخنرانی امام خمینی در بهشت زهراسران قوای سه گانهسران کشورهای اسلامیسرمایه داریسعادتسکولاریزمسلاح اتمیسلاح جنگیسنی(اهل سنت)سیاستسیاست اخلاقیسید ابوالقاسم کاشانیسید احمد خمینیسید حسن مدرسسید عبدالکریم موسوی اردبیلیسید عبدالکریم هاشمی نژادسید علی اکبر محتشمی پورسید علی خامنه‌ایسید محسن حکیمسید محمد حسینی بهشتیسید محمدباقر حکیمسید محمدباقر صدرسید محمدکاظم شریعتمداریسید محمود دعاییسید مصطفی خمینیسیستان و بلوچستانسینماسینما رکس آبادانشاهنشاهیشب قدرشرکت نفتشورای اسلامی شهر و روستاشورای امنیتشورای انقلابشورای رهبریشورای نگهبانشورویشهادتشهداشهرداریشهواتشیخ فضل الله نوریشیطانصادق خلخالیصادق قطب زادهصبرصدا و سیماصدامصدر اسلامصدور انقلابصدوراسلام