رفراندوم جمهوری اسلامی

شیاطین به دنبال جمهوری محض!
جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد
علما مکلفند مانع سلب آزادی شوند
رأى من حكومت جمهورى اسلامی
آزادند بگویند که ما رژیم غربی می‌خواهیم
لزوم اجرای رفراندوم
فقط جمهورى اسلامى
فقط "جمهوری اسلامی"
براى اسلام رأى بدهيد
همه به جمهوری اسلامی رأى بدهند
تقاضا دارم که به جمهوری اسلامی رای دهید
من خودم رایم "جمهوری اسلامی" است
شرکت در رفراندوم وظیفه ملى و اسلامى
اهمال در رفراندوم، موجب هدر رفتن خون شهیدان
ضرورت شركت در رفراندم‌
همه قشرها مشارکت کنند
توطئه عليه رفراندم «جمهورى اسلامى»
نگذارید توطئه کنند
رفراندم تعيين‌كننده سرنوشت ملت‌
شركت همگانى در رفراندم‌
آزاديد در رأى دادن
تمام اقشار به حقوقشان خواهند رسید
به هر نوع حکومتی که می‌خواهید رای بدهید
موظفید به رای دادن
رفراندوم بی‌سابقه
نه در کیفیت سابقه دارد و نه در کمیت
تعیین سن رای به حسب مرسومات
رفراندوم، پیروزی ملت
شور و اشتیاق مردم
استقبال مردم بخاطر اسلام
مشارکت مردم با کمال اشتیاق و آزادی
مخالفت احزاب غیراسلامی با رفراندم
پیروزی بیمه‌شده