عکس

موضوع
اشخاص

عکس منتشر نشده از آیت الله خامنه‌ای

تصویر ویژه آیت الله خامنه‌ای

عکس منتشر نشده از آیت الله خامنه‌ای

عکس منتشر نشده از آیت الله خامنه‌ای

تصویر ویژه آیت الله خامنه‌ای

امام در بیمارستان

امام در بیمارستان

امام خمینی در دوران بستری بودن در بیمارستان قلب تهران 1358

امام خمینی(ره) در جماران

امام خمینی(ره) در جماران

امام خمینی(ره) در حیاط منزل خویش در جماران در حاشیه یکی از دیدارها سال 1367 

امام در ایام تبعید در نجف

امام در ایام تبعید در نجف

تصویری اختصاصی از امام خمینی(ره) در منزل شخصی خود در نجف اشرف سال ۱۳۴۵

جماران

جماران

امام خمینی(ره) در حیاط منزل شخصی در جماران

امام و خانواده

امام و خانواده

تصویری از امام خمینی(ره) و سید احمد آقا و حاج عیسی جعفری در حیاط منزل سکونت

امام در قم

امام در قم

دیدار برخی از ارتشیان با امام خمینی(ره) در پشت بام منزل محل سکونت(منزل آیت الله یزدی)

امام در قم

امام در قم

امام خمینی(ره) در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی در پشت بام منزل محل سکونت

امام در قم

امام در قم

امام خمینی(ره) در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی در مدرسه فیضیه

امام در قم

امام در قم

امام خمینی(ره) در یکی از دیدارهای مردمی در مقابل منزل محل سکونت

۱۹ بهمن

۱۹ بهمن

امام خمینی(ره) در دیدار با همافران نیروی هوایی

#فهرست الفبایی

#الف