خودباختگی

گرایش به قدرت ها عامل ترقی نیست
در برابر فرم غربی، ضعف نفس به خرج ندهید
ضعف نفس در مقابل غرب
به خودمان سوء ظن پیدا کردیم
وابستگی روحی پیدا کردیم
خودباختگی در درمان
سنجش احکام اسلام با ملاک های غرب
استقلال فکری ما را گرفتند
ما باید خودمان شخصیت پیدا کنیم
برنامه بود که محتوا را از ما بگیرند
شکست روحی جوانان ما با تبلیغات
خودباختگی در دانشگاه‌ها
مومن شدن به غرب
شرق خودش را باخت
شخصیت را از ما گرفتند
با دسیسه علوم ما را عقب زدند
روشن‌فکران خودباخته
رژیم پهلوی عامل خودباختگی
فرهنگ وابسته، مانع استقلال
سلب اعتماد به نفس جوانان
خودباختگی، مصیبت ممالک شرقی
متکی به نفس خودمان باشیم
شناخت اسلام هم از غرب!
شناخت خود، عامل استقلال
ما خودمان را گم کرده ایم
خودمان را گم گرده ایم
خودباختگی و ظلمت غرب زدگی
هیچ انگاشتن خود
مفاخر خودمان را از یاد نبریم
تعلیم و تربیت ما وابسته بوده است
نمی‌گذارند ملت خودش را پیدا کند
خود کم بینی و عدم باور خود
بزرگ‌ترین فاجعه غربی شدن افکار است
خودباختگی، بزرگترین فاجعه
شخصیت اسلامی خود را بیابید
تبلیغ کردند که شما هیچ ندارید!
دیگران به ما فرهنگ نمی دهند
اسما نحس خارجی‌ها زدوده شود!
خیال می کنیم همه چیز از غرب است
زهر مهلک را دوای درد معرفی کرده بودند
اسلام را گم کرده ایم
یک وابستگی مغزی
خواست غرب، بی هویت کردن ما
مغز ما دزدیده شده!
خودباختگی مسیر تحمیل بیگانه را هموار می‌کند
خودباختگی عامل وابستگی
گمان نکنید هرچه غرب دارد خوب است!
قبله ما، غرب شده بود
هیچ جلوه دادن ما
شرق مکتبش را گم کرده است
شرق مکتبش را پیدا کند
از حصر اقتصادی نمی‌ترسیم، از دانشگاه استعماری می‌ترسیم!
مسلمین را از خود مایوس کردند
خودباختگی، مصیبت مسلمین
خودمان یک فرهنگی داریم
ملت را خواب کرده بودند
کوشش شد که غافل باشیم!
باور کرده بودیم که نمی‌توانیم!
بالاترین صدمه، صدمه شخصیت بود
تبلیغات در جهت وابسته کردن دولت ایران
نفی خودباوری، نفی استقلال کشور
تبلیغات این بود که مغز ایرانی لایق نیست
در دانشگاه، خودباختگان باید رسوا باشند
القائات غلط گرایش به غرب
وابستگی فرهنگی، نفی استقلال در همه ابعاد
فرنگی شدن نشانه مقام بود
باور کرده بودیم که هیچ نیستیم!
القای عدم توانمندی
تلاش برای تهی کردن کشور از خودش
تنها فرهنگ ایران اسلامی، نجات‌بخش است
دانشمندانمان توسری می خوردند
وابستگی به ابرقدرت‌ها را فریضه می‌دانستند
تبلیغات در جهت انحصار پیشرفت در امپریالیزم و کمونیسم
بزرگ جلوه دادن قدرت‌ها
در مقابل آمریکا یک عبد ذلیل بودیم
تلاش می‌کردند که فرهنگ خودمان را فراموش کنیم
انتقال فناوری موجب خودباختگی نشود
دانشگاهیان خودکم‌بین
با تبلیغات ما را ترسانده‌اند
از خارجی‌ها بت نتراشیم