استکبار جهانی

نقشه های غم انگیز استکبار
ایران، پایگاه سودجویی سیاسی - اقتصادی استعمار
بسیج استعمار در ایجاد تفرقه
فرهنگ استعماری، بدتر از اسلحه قلدرها
بهره‌مندی از منابع و مخازن نفت و گاز
چشم طمع غرب به مخازن شرق
بلعیدن ملل ضعیف، هدف ابرقدرتها
شناسایی مخازن ممالک شرق توسط مأمورین سیاسی ابرقدرتها
سودجویی به بهانه صنعتی کردن کشور
استثمار ضعفا، منطق قدرتمندان
مخازن و معادن شرق، لقمه چرب اجانب
وابستگی فرهنگی
سلب آزادی
نفوذ و دخالت اجانب در امور داخلی
اصلاحات ارضى و ایجاد وابستگی
چپاول ذخایر و منافع
نفوذ و سلطه امریکا بر کشورها
اجانب به دنبال مخازن شرق
چاپیدن ممالک شرق با تضعیف فرهنگ
معنا و مصداق مستکبر
ایجاد وابستگی فکری و روحی
تزریق خودباختگی در روشنفکران
وابستگی روحی، بدتر از همه چیز
خطر غربزدگی
تاسف از روشنفکران غربزده و شرقزده
مصیبت بزرگ
طرفداری غرب از رژیم شاه به انگیزه سلطه اقتصادی
جایگزینی فرهنگ استعماری و استبدادی به جای فرهنگ اسلام
وابستگی فکری، مانع از استقلال
وابستگی فرهنگی، سرمنشأ همه وابستگیها
شناخت فرهنگ مترقی اسلام، راه نجات از وابستگی
روحیه استکباری
غارت، منطق ظالمها
خودباختگی، منشأ بدبختی ملتها
خودباختگی شرق در مقابل فرهنگ استعماری غرب
ترس از دانشگاه استعماری
سلطه فرهنگی، بزرگترین مصیبت مسلمین
آمریکا و فریب دادن شوروی
منافع معادن در درست دشمنان
استحاله شخصیت ایرانی و اسلامی
سلطه طلبی آمریکا و شوروی
نقش قدرتهای بزرگ در عقب ماندگی ملل ضعیف
خوباوری لازمه رهایی از غرب و شرق
دانشگاه و روحانیت، دو نقطه حساس
تلقین وابستگی
نفوذ در مراکز تربیت و تعلیم
تحریک آمریکا و ابرقدرتها در هجوم عراق
عصر شیطانها
امروز روز مقاومت است...
ماهیت استکبار در عمل
بی گناهی ایران در جنگ
شروع کننده جنگ نبودیم
سرکشی از حق
تحمیل نظام اقتصادی ظالمانه