مطبوعات و رسانه‌ها

موافقت با سینمای آموزنده
مخالفت اسلام با فساد نه تمدن
سینما در خدمت صلاح مردم
تربیت مردم، وظیفه اصلی سینما
علت مخالفت روحانیت با پاره ای رسانه ها
وسایل ارتباط جمعی برای پرورش و آموزش
رسانه های مهذب شده در خدمت تربیت جوانها
نقش مطبوعات در تربیت جامعه و انعکاس آرمان ملت
حرکت در مسیر خواست ملت، اساس کار مطبوعات و رسانه‌ها
خدمت به ملت
وسایل ارتباط جمعی در خدمت رشد انسانها
پرهیز از مطالب انحرافی
موثر ترین رسانه
رادیو و تلویزیون، بهترین وسیله پرورش
تاثیر گذاری تلویزیون بر همه قشرها
انحراف جامعه حاصل انحراف رادیو و تلویزیون
حساس ترین دستگاه
رساندن حرفها به نقاط دور دست کشور
خدمت بزرگ به کشور
شرط اصلاح مملکت
مهمترین رسانه گروهی
مطبوعات و رسانه‌ها مربی جامعه
مربی جامعه
اصلاح جامعه
قلم در خدمت بشریت
معیار ارزش قلم
قلم‌های مسلسل ساز
امیدواریم بشر مسلسلها را به قلم تبدیل کند
این قلم که در دست شماست، در محضر خداست
مسئولیت بزرگ شما، قلم‌هایی است که در دست شماست
موجبات فساد ملت
برد وسیع
شهدا را قلم‌ها می‌سازند و قلم‌ها هستند که شهدا را می‌پرورانند
اهمیت انتشارات
شغل نویسندگی برای افراد شایسته یک واجب کفایی است
تبلیغات فرهنگی
مطبوعات باید یک مدرسه سیار و یک بنگاه هدایت باشد
اثر شگرف رسانه های گروهی
توان سینما در هدایت جامعه
قلم و بیان درخدمت تعالی اسلام، کشور و ملت
نقش رسانه‌ها و مطبوعات در معرفی اسلام واقعی و پذیرش فطرتهای سالم
نقش مهم صدا و سیما در اصلاح فساد مردم
مخرب تر از دیگر سلاحها